Terms & Conditions

Legal Website Usage Agreements

Kullan─▒m Ko┼čullar─▒

A┼ča─č─▒da, web sitemizi ziyaret eden veya hizmetlerimizi kullanan herkes için geçerli olan baz─▒ önemli hukuki ┼čartlar─▒n bir listesini bulacaks─▒n─▒z. Gerek sizi, gerekse kendimizi koruman─▒n yan─▒ s─▒ra, hizmetlerimizi sa─člayabilmek ve herkes için daha e─členceli bir hale getirmek için bu ┼čartlar─▒ getirmek durumunday─▒z. ETSETRA.COM geni┼č bir yelpazede bir dizi hizmet ve özellik sunmaktad─▒r ve a┼ča─č─▒da belirtilen ko┼čullar─▒n bir k─▒sm─▒ kullan─▒lan belirli hizmetlere ili┼čkin olmayabilir.

Giri┼č

1.1. Amac─▒m─▒z

ETSETRA.COM, kullan─▒c─▒lar─▒n teknoloji bilgisi olmasa bile kolayca güzel ve i┼člevsel web siteleri olu┼čturmas─▒n─▒ ve yönetmesini sa─člayarak i┼čletmelerini, içeriklerini ve fikirlerini tan─▒tmalar─▒na yard─▒mc─▒ olmak için tasarlanm─▒┼čt─▒r. Göz al─▒c─▒ web siteleri, galeriler ve daha fazlas─▒n─▒ olu┼čturmalar─▒na, yay─▒nlamalar─▒na ve kullanmalar─▒na olanak tan─▒yan çok say─▒da araç ve özellik sunuyoruz. Kullan─▒c─▒lar taraf─▒ndan olu┼čturulan çevrimiçi ve mobil web siteleri, platformlar ve uygulamalar bu belgede "Kullan─▒c─▒ Platformu/Platformlar─▒" olarak an─▒lacakt─▒r.

1.2. Hukuki Sözle┼čme

Bu ETSETRA.COM.com Kullan─▒m Ko┼čullar─▒ (“Kullan─▒m Ko┼čullar─▒”), ETSETRA.COM.com web sitesinde sunulan ve özellikle baz─▒ hizmetlerimiz ve özelliklerimiz için geçerli olan ek ko┼čullarla birlikte (“ETSETRA.COM Web Sitesi” ve topluca “ETSETRA.COM Ko┼čullar─▒” olarak an─▒lacakt─▒r), taraf─▒m─▒zca aç─▒kça belirtilmedi─či müddetçe ETSETRA.COM Web Sitesi, ETSETRA.COM mobil uygulamas─▒ (“ETSETRA.COM Uygulamas─▒”) ve/veya web sitesi ile ilgili olarak taraf─▒m─▒zca sunulan di─čer herhangi bir hizmet, uygulama ve özelli─či (ETSETRA.COM Web Sitesi ya da ETSETRA.COM Uygulamas─▒ vas─▒tas─▒yla sunulan tüm hizmetler topluca “ETSETRA.COM Hizmetleri” veya “Hizmetler” olarak an─▒lacakt─▒r) ziyaret eden ve/veya kullanan her birey (“Kullan─▒c─▒”, “siz” veya “taraf─▒n─▒z”) için geçerli olacak ┼čartlar ve ko┼čullar─▒n bütününü olu┼čturmaktad─▒r. ┼×üpheleri ortadan kald─▒rmak için, ETSETRA.COM Hizmetleri (Kullan─▒m ┼×artlar─▒'nda tan─▒mland─▒─č─▒ ┼čekilde) ETSETRA.COM Kullan─▒c─▒s─▒ taraf─▒ndan olu┼čturulan, geli┼čtirilen, ba─članan veya sunulan hizmetleri, uygulamalar─▒, özellikleri veya bile┼čenleri içermez, ETSETRA.COM Web Sitesi veya ETSETRA.COM Uygulamas─▒'nda sunulmu┼č olsalar bile.

ETSETRA.COM Ko┼čullar─▒, ETSETRA.COM Ltd. ve ona ba─čl─▒ ┼čirketleri ile tüm dünyadaki i┼čtirakleri (“ETSETRA.COM”, “biz” veya “bizim”) ile siz aras─▒nda herhangi bir ETSETRA.COM Hizmeti'nin kullan─▒m─▒na ili┼čkin ba─člay─▒c─▒ ve uygulanabilir bir yasal sözle┼čme niteli─čindedir - bu nedenle lütfen bunlar─▒ dikkatlice okuyun.

ETSETRA.COM Hizmetleri ve/veya ETSETRA.COM Uygulamas─▒n─▒ ziyaret etmeniz ve/veya kullanman─▒z sadece ETSETRA.COM Ko┼čullar─▒n─▒ tümüyle kabul etmeniz halinde mümkün olacakt─▒r - ve ETSETRA.COM Hizmetlerinin herhangi birini kullanman─▒z ve/veya bu hizmetlerden herhangi biri için kay─▒t yapt─▒rman─▒z, i┼čbu Kullan─▒m Ko┼čullar─▒n─▒ ve herhangi bir ETSETRA.COM Hizmetini kullanman─▒z bak─▒m─▒ndan geçerli olan di─čer tüm ETSETRA.COM Ko┼čullar─▒n─▒ bilgilendirilmi┼č olarak kabul etti─činizi beyan etti─činiz anlam─▒na gelmektedir. ETSETRA.COM Ko┼čullar─▒n─▒ okumad─▒ysan─▒z veya tamamen anlay─▒p kabul etmiyorsan─▒z, ETSETRA.COM Web Sitesinden hemen ç─▒kmal─▒, ETSETRA.COM Hizmetlerini veya ETSETRA.COM Uygulamas─▒n─▒n kullan─▒m─▒ndan kaç─▒nmal─▒ veya kullan─▒m─▒ sonland─▒rmal─▒s─▒n─▒z.

Hizmetlerimizi kullanarak, ayn─▒ zamanda Gizlilik Politikam─▒z bölümünde yer alan Gizlilik Politikam─▒z─▒ da okudu─čunuzu kabul etmi┼č olursunuz.

1.3. Kullan─▒c─▒ Hesab─▒

ETSETRA.COM Hizmetlerinin baz─▒ bölümlerine ve özelliklerine eri┼čmek ve bunlar─▒ kullanabilmek için öncelikle ETSETRA.COM'ya kay─▒t olmal─▒ ve bir kullan─▒c─▒ hesab─▒ olu┼čturmal─▒s─▒n─▒z.

2. Yükümlülükleriniz

2.1. A┼ča─č─▒daki hususlar─▒ beyan ve taahhüt etmektesiniz:

 1. E─čer on üç (13) ya┼č─▒ndan büyükseniz veya Avrupa Birli─či (AB) içindeyseniz on alt─▒ (16) ya┼č─▒ndan büyük iseniz, veya yarg─▒ bölgenizdeki yasal re┼čit olma ya┼č─▒ndaysan─▒z ve yasal yetkiye sahipseniz, ETSETRA.COM Ko┼čullar─▒'na ki┼čisel olarak giri┼č yapma ve ba─člay─▒c─▒ bir anla┼čma olu┼čturma hakk─▒n─▒z ve özgürlü─čünüz vard─▒r. Bu, kendiniz veya ad─▒n─▒za taahhüt edilen ki┼či veya kurulu┼č ad─▒na geçerlidir.

 2. Herhangi bir ABD kapsaml─▒ ülke veya bölgesel ambargolar─▒na tabi ülkede veya bölgede düzenli olarak ikamet etmedi─činizi kabul edersiniz ve ETSETRA.COM Hizmetlerini veya ETSETRA.COM Uygulamas─▒n─▒ bu ülkelerde kullanmayacak veya da─č─▒tmayacaks─▒n─▒z. Ayr─▒ca, Birle┼čik Krall─▒k dahil olmak üzere, ancak bunlarla s─▒n─▒rl─▒ olmamak üzere herhangi bir yapt─▒r─▒m listesine dahil olmad─▒─č─▒n─▒z─▒ onaylars─▒n─▒z. Örne─čin, Birle┼čik Krall─▒k taraf─▒ndan tutulan Özel Olarak Belirlenmi┼č Vatanda┼člar ve Engellenen Ki┼čiler Listesi (“SDN Listesi”) veya AB, ABD veya di─čer ülkeler taraf─▒ndan tutulan ba┼čka herhangi bir yapt─▒r─▒m listesinde yer almad─▒─č─▒n─▒z─▒ teyit edersiniz. Ayr─▒ca, Yapt─▒r─▒m Uygulanan Taraf olmad─▒─č─▒n─▒z─▒ da onaylars─▒n─▒z, yani ┼čirketinizin yüzde 50 veya daha fazla oranda sahibi de─čilsiniz ve ┼čirketiniz böyle bir tarafça (“Yapt─▒r─▒m Uygulanan Taraf”) kontrol edilmiyor. Ek olarak, ETSETRA.COM Hizmetlerini veya ETSETRA.COM Uygulamas─▒n─▒ Yapt─▒r─▒m Uygulanan Taraf ad─▒na veya onun yarar─▒na do─črudan veya dolayl─▒ olarak kullanmayaca─č─▒n─▒z─▒ veya da─č─▒tmayaca─č─▒n─▒z─▒ kabul edersiniz. Yukar─▒da belirtilen onaylardan herhangi birini ihlal etmeniz durumunda, ETSETRA.COM'n─▒n para cezalar─▒ ve hukuki ücretler de dahil olmak üzere her türlü kayb─▒ kar┼č─▒s─▒nda ETSETRA.COM'y─▒ tazmin etmeyi kabul edersiniz.

 3. ─░kamet etti─činiz ülkenin ve/veya ┼čirketinizin kurulu bulundu─ču ülkenin, taraf─▒m─▒za sa─člam─▒┼č oldu─čunuz sözle┼čmede ve/veya fatura adresinde belirtilen ülkeyle ayn─▒ oldu─čunu beyan ve garanti edersiniz.

 4. ETSETRA.COM'y─▒ kendi kullan─▒m─▒n─▒z veya herhangi bir Nihai Kullan─▒c─▒n─▒z için geçerli olan herhangi bir kanun ya da gereklilik veya bunlara uyman─▒z konular─▒nda herhangi bir hukuki dan─▒┼čmanl─▒k veya tavsiyede bulunmad─▒─č─▒n─▒z─▒ anlad─▒─č─▒n─▒z─▒ onayl─▒yorsunuz. Ve özellikle Kullan─▒c─▒ ─░çeri─činizle ilgili olarak:

 5. Tasar─▒mlar, görseller, animasyonlar, videolar, ses dosyalar─▒, yaz─▒ tipleri, logolar, kodlar, algoritmalar, SPI’ler, API’ler, veri tabanlar─▒, illüstrasyonlar, kompozisyonlar, sanat eserleri, arayüzler, kullan─▒c─▒ adlar─▒, alt alan ad─▒ olu┼čturma amac─▒yla sa─člad─▒─č─▒n─▒z bilgiler, metinler, edebi eserler ve di─čer tüm materyaller ("─░çerik") dahil olmak üzere, yükledi─činiz, geli┼čtirdi─činiz veya sa─člad─▒─č─▒n─▒z tüm içeri─čin ("Kullan─▒c─▒ ─░çeri─či") tüm haklar─▒na sahip oldu─čunuzu beyan edersiniz. Söz konusu Kullan─▒c─▒ ─░çeri─činin, yasal olarak uygun oldu─ču ko┼čullarda, sizin ve bizim veya herhangi bir ba─čl─▒ kurulu┼čumuz taraf─▒ndan ithal edilmesi, kopyalanmas─▒, kullan─▒lmas─▒, ba─članmas─▒, geli┼čtirilmesi, yay─▒nlanmas─▒, aktar─▒lmas─▒ veya lisanslanmas─▒ için tam güce, unvana, lisanslara, izinlere ve yetkiye sahip oldu─čunuzu kabul edersiniz ve bu yetkilere sahip olmaya devam edece─činizi onaylars─▒n─▒z.

 6. Kullan─▒c─▒ ─░çeri─činizi içe aktarmak, kopyalamak, sergilemek, kar┼č─▒ya yüklemek, iletmek ve/veya di─čer bir ┼čekilde kullanmak için ETSETRA.COM Hizmetlerinin her türlü web sitesine, web sayfas─▒na ve/veya ba┼čka bir çevrimiçi hizmete eri┼čilmesine izin vermek için gerekli tam yetkiye, mülkiyete, lisanslara, izinlere ve salahiyete sahip oldu─čunuzu (ve sahip olmaya devam edece─činizi);

 7. Kullan─▒c─▒ ─░çeri─činin gerçek, do─čru, güncel oldu─čunu, üçüncü taraflar─▒n herhangi bir hakk─▒n─▒ ihlal etmedi─čini ve gerek taraf─▒n─▒z─▒n gerekse Kullan─▒c─▒ Platformunuzun ziyaretçi ve kullan─▒c─▒lar─▒n─▒n (“Nihai Kullan─▒c─▒lar”) ikamet etti─či ülkede kar┼č─▒ya yüklemeniz, içe aktarman─▒z, kopyalaman─▒z, bulundurman─▒z, yay─▒mlaman─▒z, iletmeniz, görüntülemeniz veya di─čer bir ┼čekilde kullanman─▒z aç─▒s─▒ndan ve ayr─▒ca ETSETRA.COM ve/veya Nihai Kullan─▒c─▒lar─▒n─▒z─▒n ETSETRA.COM Hizmetleriyle ba─člant─▒l─▒ olarak eri┼čmesi, içe aktarmas─▒, kopyalamas─▒, kar┼č─▒ya yüklemesi, kullanmas─▒ veya bulundurmas─▒ aç─▒s─▒ndan herhangi bir ┼čekilde hukuka ayk─▒r─▒l─▒k te┼čkil etmedi─čini (ve öyle kalmaya devam edece─čini);

 8. Herhangi bir ki┼čisel bilginin ve/veya Kullan─▒c─▒ ─░çeri─činin bir parças─▒ olan herhangi bir ki┼či, kurum ya da mülkün görüntü veya tasvirinin ilan edilmesi, iletilmesi ve yay─▒mlanmas─▒ için yürürlükteki kanunlar kapsam─▒nda gerekli olan tüm onay ve izinleri temin etti─činizi ve bu konuda geçerli tüm kanunlara uyaca─č─▒n─▒z─▒ onayl─▒yorsunuz.

2.2. A┼ča─č─▒daki hususlar─▒ taahhüt ve kabul etmektesiniz:

 1. Siz ya da Nihai Kullan─▒c─▒lar─▒n─▒z için bulundu─čunuz herhangi bir co─črafi konumda geçerli olan özel kanunlar da dâhil olmak üzere, ETSETRA.COM Hizmetlerini (ve ilgili her türlü ili┼čki veya i┼člemi) kullanman─▒z bak─▒m─▒ndan uygulanabilir olan yürürlükteki tüm kanunlara ve di─čer tüm sözle┼čmesel ko┼čullara harfiyen uymay─▒ kabul edersiniz.

 2. Kullan─▒c─▒ Hesab─▒n─▒z ve/veya Kullan─▒c─▒ Platformunuz/Platformlar─▒n─▒z kapsam─▒nda gerçekle┼čtirilen tüm ETSETRA.COM Hizmetleri kullan─▒mlar─▒ ve tüm Kullan─▒c─▒ ─░çeri─činiz (söz konusu Kullan─▒c─▒ ─░çeri─činin ETSETRA.COM Hizmetlerinde veya ETSETRA.COM Hizmetleri ile ili┼čkili olarak eri┼čilmesi, içe aktar─▒lmas─▒, kar┼č─▒ya yüklenmesi, kopyalanmas─▒, kullan─▒lmas─▒ ya da yay─▒mlanmas─▒ndan do─čan sonuçlar da dâhil olmak üzere) ile ilgili olarak tüm sorumluluk ve yükümlülü─čün münhas─▒ran taraf─▒n─▒za ait olaca─č─▒n─▒ kabul edersiniz.

 3. Kullan─▒c─▒ ─░çeri─činizi ve Nihai Kullan─▒c─▒lar, Kullan─▒c─▒ Ürünleri ve taraf─▒n─▒zca kullan─▒lan tüm uygulamalar ve/veya Üçüncü Taraf Hizmetleriyle ilgili olanlar da dahil olmak üzere Kullan─▒c─▒ Platformunuz ile ilgili olarak taraf─▒n─▒zca i┼členen tüm bilgileri düzenli ve ba─č─▒ms─▒z olarak kaydetmeyi ve yedeklemeyi kabul edersiniz.

 4. ETSETRA.COM veya ortaklar─▒ndan zaman zaman posta, e-posta veya (ça─čr─▒ veya k─▒sa mesajlar için telefon numaras─▒ da dâhil olmak üzere) taraf─▒m─▒za sa─člayaca─č─▒n─▒z di─čer ileti┼čim kanallar─▒ üzerinden gönderilecek tan─▒t─▒m mesajlar─▒n─▒ almay─▒ kabul edersiniz. Bahse konu tan─▒t─▒m materyallerini veya bildirileri almak istemiyorsan─▒z lütfen diledi─činiz zaman taraf─▒m─▒za bildiriniz.

 5. Kullan─▒c─▒ Platformunuzun (veya herhangi bir parças─▒n─▒n) ETSETRA.COM'in pazarlama ve tan─▒t─▒m faaliyetleri kapsam─▒nda ETSETRA.COM taraf─▒ndan çevrimiçi ve/veya çevrimd─▒┼č─▒ olarak dünya çap─▒nda, daimi ve ücretsiz olarak kullan─▒lmas─▒na ve bu amaçlar için makul olarak gerekli oldu─ču ölçüde de─či┼čtirilmesine izin verdi─činizi; Kullan─▒c─▒ Platformunuzla ilgili olarak bu tür izin verilen s─▒n─▒rl─▒ kullan─▒mlar bak─▒m─▒ndan sahip olabilece─činiz tüm geçmi┼č, güncel ve ileri tarihli manevi haklardan, sanatç─▒ haklar─▒ndan ve di─čer tüm benzer haklardan dünya çap─▒nda feragat etti─činizi kabul edersiniz.

 6. Herhangi bir Kullan─▒c─▒ Platformunun ve/veya ─░çeri─čin bar─▒nd─▒r─▒lmas─▒, iletilmesi, yay─▒mlanmas─▒ ve/veya görüntülenmesi (bunlarla ilgili herhangi bir reklam veya ba┼čka tan─▒t─▒c─▒ içeri─čin dahil edilmesi ve sunulmas─▒ da dahil olmak üzere) ETSETRA.COM Hizmetlerinin ne ┼čekilde, hangi yol ve yöntemlerle icra edilece─čine ili┼čkin takdir yetkisinin münhas─▒ran ETSETRA.COM'e ait oldu─čunu kabul edersiniz.

 7. ETSETRA.COM, ETSETRA.COM Hizmetlerini alternatif fiyat planlar─▒ içinde sunma ve her bir fiyat plan─▒nda yükleme, depolama, indirme ve ETSETRA.COM Hizmetlerinin kullan─▒m─▒ için farkl─▒ k─▒s─▒tlamalar getirme hakk─▒na sahiptir. Bu k─▒s─▒tlamalar aras─▒nda network trafi─či ve bant geni┼čli─či, ─░çerik boyutu ve/veya uzunlu─ču, ─░çerik kalitesi ve/veya format─▒, ─░çerik kaynaklar─▒, indirme süresi hacmi, ─░çeri─činizin abone say─▒s─▒, depolama hacmi gibi unsurlar yer almakla birlikte bununla s─▒n─▒rl─▒ olmamak üzere de─či┼čiklik gösterebilir.

2.3. A┼ča─č─▒da belirtilenleri yapmamay─▒ kabul ve taahhüt etmektesiniz:

 1. Kullan─▒c─▒ ─░çeri─či veya Lisansl─▒ ─░çeri─či, karalay─▒c─▒, hakaretamiz, müstehcen, taciz edici, tehditkar, k─▒┼čk─▒rt─▒c─▒, istismar edici, ─▒rkç─▒, sald─▒rgan, yan─▒lt─▒c─▒ veya hileli veya suça veya suiistimale te┼čvik edici biçimde sunmak, iletmek veya sergilemek kesinlikle yasakt─▒r. Ayr─▒ca, ETSETRA.COM'n─▒n veya herhangi bir üçüncü taraf─▒n haklar─▒n─▒ ihlal etmek, fikri mülkiyet haklar─▒, sözle┼čmesel haklar veya vekil haklar dahil olmak üzere, ba┼čka ┼čekillerde ihlal etmek de yasakt─▒r. Önceden aç─▒k onay almadan herhangi bir ki┼čiyi, kurumu veya markay─▒ kötülemek veya küçük dü┼čürmek de yasakt─▒r.

 2. Ba┼čka web sitelerine, üçüncü taraf yaz─▒l─▒mlar─▒na veya hizmetlerine giri┼č yapmak için gereken bilgileri veya ┼čifreleri yasa d─▒┼č─▒ yollarla ele geçirmek kesinlikle yasakt─▒r.

 3. Mevcutsa PCIDSS standard─▒ da dâhil olmak üzere ilgili kanunlara uygun olarak yap─▒lmad─▒kça, kredi kart─▒ bilgilerini veya ödeme almak için kullan─▒lan di─čer finansal bilgileri çalmak, ele geçirmek, kar┼č─▒ya yüklemek veya di─čer bir ┼čekilde eri┼čilebilir k─▒lmak kesinlikle yasakt─▒r.

 4. ETSETRA.COM Web Sitesi veya ETSETRA.COM Hizmetleri (veya herhangi bir bölümü) içerisinde (i) herhangi bir kötü niyetli, yasa d─▒┼č─▒, karalay─▒c─▒ veya ahlaka ayk─▒r─▒ ─░çeri─či ve/veya (ii) federal Sa─čl─▒k Sigortas─▒ Ta┼č─▒ma ve Sorumluluk Kanunu'nda (“HIPAA”) tan─▒mland─▒─č─▒ üzere herhangi bir “Gizli Sa─čl─▒k Bilgisi”ni kar┼č─▒ya yüklemek, eklemek, toplamak veya di─čer bir ┼čekilde kullan─▒ma sunmak kesinlikle yasakt─▒r.

 5. ETSETRA.COM Hizmetlerini veya Lisansl─▒ ─░çeri─či ETSETRA.COM taraf─▒ndan sa─člananlar d─▒┼č─▒nda herhangi bir web sitesi, medya, a─č veya sistemde yay─▒mlamak ve/veya kullanmak ve/veya ETSETRA.COM taraf─▒ndan önceden yaz─▒l─▒ olarak aç─▒kça müsaade edilmedi─či müddetçe herhangi bir ETSETRA.COM Hizmeti, Lisansl─▒ ─░çerik ve/veya Kullan─▒c─▒ Platformunu (veya onun herhangi bir parças─▒n─▒) çerçevelemek, "ayr─▒nt─▒l─▒ ba─člant─▒" (deep link), "sayfa kaz─▒ma" uygulamak, yans─▒tmak ve/veya bunlar etraf─▒nda bir taray─▒c─▒ ya da s─▒n─▒r ortam─▒ olu┼čturmak kesinlikle yasakt─▒r.

 6. ETSETRA.COM Hizmetlerinde ve/veya Kullan─▒c─▒ Platformunda do─črudan veya dolayl─▒ olarak ba┼čka bir ki┼či veya kurumu taklit etmek veya yanl─▒┼č bilgi vermek veya kimli─činizi ya da ETSETRA.COM ve/veya Nihai Kullan─▒c─▒lara gönderdi─činiz mesaj veya iletinin kayna─č─▒n─▒ saklamak amac─▒yla ba┼čka ┼čekillerde herhangi bir manipülasyona ba┼čvurmak kesinlikle yasakt─▒r.

 7. Herhangi bir ki┼či veya kurumla olan ba─člant─▒n─▒za ili┼čkin yalan beyanda bulunmak veya ba┼čka ┼čekilde gerçek d─▒┼č─▒ bilgi vermek veya ETSETRA.COM'in ya da ba┼čka herhangi bir üçüncü taraf─▒n sizi, Kullan─▒c─▒ Platformunuzu, i┼čletmenizi, Kullan─▒c─▒ Ürünlerinizi veya herhangi bir beyan─▒n─▒z─▒ destekledi─čine dair aç─▒k veya z─▒mni olarak gerçek d─▒┼č─▒ ifadeler kullanmak kesinlikle yasakt─▒r.

 8. Bilgilendirilmi┼č olarak aç─▒kça onaylamad─▒klar─▒ müddetçe, ETSETRA.COM Hizmetlerinin herhangi bir di─čer Kullan─▒c─▒s─▒ ile ilgili ters arama yapmak veya bunlar─▒ takip etmek veya takip etme giri┼čiminde bulunmak veya di─čer herhangi bir Kullan─▒c─▒n─▒n mahremiyet haklar─▒na ve di─čer haklar─▒na ba┼čka ┼čekillerde müdahalede bulunmak veya bu haklar─▒ ihlal etmek veya ETSETRA.COM Hizmetleri ve/veya Kullan─▒c─▒ Platformu ziyaretçileri veya kullan─▒c─▒lar─▒ ile ilgili ki┼čisel tan─▒t─▒c─▒ bilgileri toplamak kesinlikle yasakt─▒r.

 9. ETSETRA.COM Hizmetlerine, Kullan─▒c─▒ Platformuna, ba┼čka bir Kullan─▒c─▒n─▒n hesab─▒na veya ETSETRA.COM Hizmetlerine ba─čl─▒ di─čer sistem veya a─člara eri┼čimi önlemek veya k─▒s─▒tlamak amac─▒yla bilgisayar korsanl─▒─č─▒, ┼čifre arama veya di─čer me┼čru olmayan veya yasakl─▒ yöntemler kullanmak suretiyle tedbiri devre d─▒┼č─▒ b─▒rakmak, atlamak veya ba┼čka ┼čekillerde engellemek kesinlikle yasakt─▒r.

 10. ETSETRA.COM Hizmetlerinin veya ona ba─čl─▒ herhangi bir a─č─▒n sald─▒r─▒lara kar┼č─▒ aç─▒k olup olmad─▒─č─▒n─▒ incelemek, taramak veya test etmek kesinlikle yasakt─▒r.

 11. ETSETRA.COM Hizmetlerini ve/veya Kullan─▒c─▒ Platformunu herhangi bir donan─▒m, yaz─▒l─▒m veya telekomünikasyon ekipman─▒n─▒n zarar görmesi veya ele geçirilmesi için tasarlanm─▒┼č virüsler, solucanlar, Truva atlar─▒, saatli bombalar, web böcekleri, casus yaz─▒l─▒mlar, kötü amaçl─▒ yaz─▒l─▒mlar veya ba┼čka zararl─▒ bilgisayar kodlar─▒ veya programlar─▒ olu┼čturmak, geli┼čtirmek, da─č─▒tmak ve/veya kullanmak kesinlikle yasakt─▒r.

 12. ETSETRA.COM Hizmetlerinin altyap─▒s─▒na veya ETSETRA.COM'n─▒n sistemlerine veya a─člar─▒na makul olmayan veya orant─▒s─▒z bir yük getiren herhangi bir i┼člem yapmak, ETSETRA.COM'n─▒n i┼čleyi┼čine müdahale etmek veya kesintiye u─čratmak veya ETSETRA.COM'n─▒n sunucular─▒ veya a─člar─▒na ili┼čkin belirlenen herhangi bir ┼čarta, prosedüre, politikaya veya düzenlemeye uymamak kesinlikle yasakt─▒r.

 13. Herhangi bir ETSETRA.COM Hizmetini veya Kullan─▒c─▒ Platformunu istenmeyen e-posta, sahtekârl─▒k, kimlik av─▒ veya benzeri etik olmayan pazarlama yöntemleriyle ili┼čkilendirmek kesinlikle yasakt─▒r.

 14. ETSETRA.COM Hizmetlerini video ak─▒┼č─▒ veya dosya depolama amac─▒yla kullanmak, ETSETRA.COM'n─▒n hizmet ┼čartlar─▒na ayk─▒r─▒d─▒r. Özellikle, ETSETRA.COM'n─▒n yaz─▒l─▒ izni olmadan, bu tür kullan─▒mlar yasakt─▒r.

 15. ETSETRA.COM Hizmetleri, Kullan─▒c─▒ Hesaplar─▒, Lisansl─▒ ─░çerik ve/veya Kullan─▒c─▒ ─░çeri─či gibi ö─čelere, ETSETRA.COM'n─▒n halka aç─▒k olarak destekledi─či arayüzler d─▒┼č─▒nda herhangi bir araç veya teknoloji kullanarak eri┼čmek, ETSETRA.COM'n─▒n hizmet ko┼čullar─▒na ayk─▒r─▒d─▒r. Bu tür araçlar─▒ veya teknolojileri kullanmak, ETSETRA.COM'n─▒n yaz─▒l─▒ izni olmadan yap─▒lamaz.

 16. ETSETRA.COM Ko┼čullar─▒ d─▒┼č─▒nda, Lisansl─▒ ─░çerik veya ETSETRA.COM Hizmetleri'nin herhangi bir ┼čekilde kullan─▒m─▒n─▒n veya eri┼čiminin sat─▒lmas─▒, lisanslanmas─▒ veya ticari amaçla istismar edilmesi kesinlikle yasakt─▒r. Bu tür faaliyetler yaln─▒zca ETSETRA.COM Ko┼čullar─▒'nda belirtilen durumlar do─črultusunda gerçekle┼čtirilmelidir.

3. ─░çerik ve Mülkiyet

3.1. Fikri Mülkiyetiniz

ETSETRA.COM ile sizin aran─▒zda, Kullan─▒c─▒ ─░çeri─činiz ve sizin taraf─▒n─▒zdan olu┼čturulan, geli┼čtirilen veya ETSETRA.COM Hizmetlerine ba─članan di─čer tüm materyallerle ilgili tüm fikri mülkiyet haklar─▒ size aittir. Bu kapsamda, tasar─▒mlar, resimler, animasyonlar, videolar, ses dosyalar─▒, yaz─▒ tipleri, logolar, illüstrasyonlar, kompozisyonlar, sanat eserleri, kodlar, algoritmalar, SPI'ler, API'ler, veritabanlar─▒, arayüzler, metinler ve edebi eserler dahildir.

ETSETRA.COM, Kullan─▒c─▒ ─░çeri─činiz veya ETSETRA.COM Hizmetlerine ba─člad─▒─č─▒n─▒z içerik üzerinde mülkiyet hakk─▒ talep etmez. Ancak, size Hizmetleri sa─člamak, Hizmetleri sürdürmek ve iyile┼čtirmek amac─▒yla Kullan─▒c─▒ ─░çeri─činize eri┼čme, platforma yükleme ve/veya kopyalama gerekebilir. Bu amaçlarla, ekran ayarlamalar─▒ yapma, yaz─▒l─▒m araçlar─▒n─▒ e─čitme, yedekleme için ço─čaltma ve hizmetlerin gerçekle┼čtirilmesi için gerekli di─čer teknik eylemleri ve/veya kullan─▒mlar─▒ gerçekle┼čtirme hakk─▒na sahip olabiliriz.

Bu nedenle, Kullan─▒c─▒ ─░çeri─činizi Amaç için kullanmam─▒z için bize münhas─▒r olmayan, devredilebilir, alt lisanslanabilir, telifsiz ve dünya çap─▒nda geçerli olan bir lisans verdi─činizi kabul ediyoruz.

4. Gizlilik

ETSETRA.COM Hizmetlerinin baz─▒ bölümleri, belirli ki┼čisel tan─▒t─▒c─▒ veya tan─▒mlay─▒c─▒ bilgilerin verilmesini, toplanmas─▒n─▒ ve/veya kullan─▒lmas─▒n─▒ gerektirebilir. Bu kapsamda, 10. Bölümde daha detayl─▒ olarak aç─▒kland─▒─č─▒ üzere, baz─▒ Üçüncü Taraf Hizmetler de dahil olmak üzere, bu bilgilerin sa─članmas─▒ gerekebilir.

ETSETRA.COM ve ilgili Üçüncü Taraf Hizmetler, ETSETRA.COM Hizmetleri üzerinden gerçekle┼čtirilen i┼člemler veya gezinim dahil olmak üzere Kullan─▒c─▒lar ve Nihai Kullan─▒c─▒lar hakk─▒nda baz─▒ verileri toplayabilir, bu verilere eri┼čebilir ve bunlar─▒ kullanabilir. Bu veri toplama ve kullan─▒m uygulamalar─▒yla ilgili detaylar için Gizlilik Politikas─▒ ve ilgili Üçüncü Taraf Hizmetlerinin politikalar─▒n─▒ düzenli olarak incelemenizi öneririz.

5. Yapay Zeka Hizmetleri

ETSETRA.COM size, Kullan─▒c─▒ Platformunuzu olu┼čturman─▒za yard─▒mc─▒ olacak yapay zeka ve makine ö─črenimi araçlar─▒na ve ürünlerine eri┼čim izni verebilir. Ayr─▒ca, etkinle┼čtirmeniz ve Son Kullan─▒c─▒lar─▒n─▒za yapay zekayla etkile┼čim kurma seçene─či sunman─▒z için yapay zeka ve makine ö─črenimi araçlar─▒na ve ürünlerine eri┼čim sa─člayabilir. Bu izin, yapay zeka hizmetlerinin ETSETRA.COM Hizmetlerinin bir parças─▒ olarak kullan─▒lmas─▒na yöneliktir.

5.1. Girdiler ve Ç─▒kt─▒lar

AI Hizmetleri, sizin veya Son Kullan─▒c─▒lar─▒n─▒z─▒n bir istem (metin, görüntü veya ba┼čka bir biçimde) girerek, sa─člayarak veya göndererek AI Hizmetlerini bir ─░çerik ç─▒kt─▒s─▒ olu┼čturmaya yönlendirmenizi sa─člar.

5.2. Ç─▒kt─▒ Do─črulu─ču

ETSETRA.COM AI Hizmetleri taraf─▒ndan üretilen Ç─▒kt─▒lar─▒n kullan─▒c─▒n─▒n gereksinimlerini veya beklentilerini tam olarak kar┼č─▒layaca─č─▒n─▒ garanti etmez. Bu nedenle, Ç─▒kt─▒lar─▒n do─črulu─ču, eksiksizli─či, alaka düzeyi, fikri mülkiyet haklar─▒na uygunlu─ču, yasall─▒─č─▒, nezaket seviyesi, kalitesi, önyarg─▒s─▒zl─▒─č─▒ veya di─čer herhangi bir yönü ile ilgili sorumluluk ve yükümlülükleri reddeder. Örne─čin, t─▒bbi, hukuki veya mali konularla ilgili Ç─▒kt─▒lar gibi durumlar meydana gelebilir. Ç─▒kt─▒lar ayr─▒ca ba┼čkalar─▒n─▒n gizlilik veya fikri mülkiyet haklar─▒ gibi haklar─▒n─▒ ihlal edebilir. Ç─▒kt─▒lar ki┼čiye özgü olmayabilir ve di─čer kullan─▒c─▒lar için üretilenlerle ayn─▒ veya benzer olabilir.

 1. AI Araçlar─▒n─▒n üretti─či tüm Ç─▒kt─▒lar─▒ incelemek ve yasal olarak kullan─▒p kullanamayaca─č─▒n─▒z─▒ belirlemek sizin sorumlulu─čunuzdad─▒r. Bu nedenle, Ç─▒kt─▒lar─▒ kullanmadan önce bunlar─▒ dikkatlice gözden geçirmeniz ve gerekti─činde yasal uzmanlardan tavsiye alman─▒z önemlidir.

 2. Ç─▒kt─▒y─▒ yaln─▒zca bir öneri olarak de─čerlendirmek ve bu Ç─▒kt─▒n─▒n sizin görü┼člerinizi, amac─▒n─▒z─▒ veya iletmek istedi─činiz mesaj─▒ tam olarak yans─▒t─▒p yans─▒tmad─▒─č─▒n─▒ kendi takdirinize göre de─čerlendirmek önemlidir. AI araçlar─▒ taraf─▒ndan üretilen Ç─▒kt─▒lar genellikle öneri veya rehberlik niteli─čindedir ve son karar─▒ vermek size dü┼čer.

 3. Geçerli yasa ve yönetmelikler gerektirdi─či durumlarda, Son Kullan─▒c─▒lar─▒ AI Ürünlerinin Ç─▒kt─▒lar─▒n─▒ kullan─▒rken uyulmas─▒ gereken her türlü k─▒s─▒tlama, s─▒n─▒rlama veya yükümlülük konusunda bilgilendirmek sizin sorumlulu─čunuzdad─▒r. Bu, kullan─▒c─▒lar─▒n AI Ç─▒kt─▒lar─▒n─▒ nas─▒l kullanacaklar─▒ konusunda bilinçli ve yasalara uygun kararlar almalar─▒n─▒ sa─člar.

 4. Olu┼čturulan Ç─▒kt─▒lar─▒n ETSETRA.COM'n─▒n görü┼člerini temsil etmedi─čini kabul ediyorum. Bu Ç─▒kt─▒lar yaln─▒zca AI Araçlar─▒n─▒n i┼čleyi┼činden kaynaklan─▒r ve ETSETRA.COM'n─▒n resmi pozisyonlar─▒n─▒ veya görü┼člerini yans─▒tmaz.

5.3. Girdileriniz

Girdilerimizin ve Son Kullan─▒c─▒lar─▒m─▒z─▒n Girdilerinin birer Kullan─▒c─▒ ─░çeri─či olarak kabul edilece─čini ve bu ┼×artlar─▒n tüm bu girdilere, yürürlükteki yasalar─▒n izin verdi─či ölçüde, Kullan─▒c─▒ ─░çeri─či kapsam─▒nda uygulanaca─č─▒n─▒ kabul ediyorum.

5.4. Ç─▒kt─▒ Sahipli─či

Belirtilen ko┼čullar alt─▒nda bir Ç─▒kt─▒y─▒ Kullan─▒c─▒ ─░çeri─či olarak kabul ediyorum. Bu durumda, Ç─▒kt─▒n─▒n ETSETRA.COM'ya ait önceden var olan herhangi bir fikri mülkiyeti içermedi─či kabul edilir ve ETSETRA.COM bir Ç─▒kt─▒ üzerinde herhangi bir mülkiyet hakk─▒ talep etmez. Bu ┼×artlar, geçerli yasalar─▒n izin verdi─či ölçüde, Kullan─▒c─▒ ─░çeri─či kapsam─▒nda tüm ç─▒kt─▒lara uygulanacakt─▒r.

5.5. ETSETRA.COM’ya Verilen Lisans

Yukar─▒daki Bölüm 3.1 kapsam─▒nda verdi─čim lisansa ek olarak, a┼ča─č─▒daki amaçlar do─črultusunda ayr─▒ca münhas─▒r olmayan, devredilebilir, alt lisanslanabilir, telifsiz ve dünya genelinde geçerli bir lisans sa─člad─▒─č─▒n─▒z─▒ kabul ediyorum.

Bu amaçlar do─črultusunda, ETSETRA.COM Hizmetlerini iyile┼čtirmek, yasalara uygunluk aç─▒s─▒ndan incelemek ve ┼×artlar─▒ uygulamak için Girdi ve Ç─▒kt─▒lar─▒ma eri┼čmeniz, kopyalaman─▒z, ço─čaltman─▒z, ayarlamalar yapman─▒z ve görüntülemeniz, yaz─▒l─▒m araçlar─▒n─▒z─▒ e─čitmeniz ve di─čer teknik eylemleri gerçekle┼čtirmeniz ve/veya kullanman─▒z─▒ kabul ediyorum. Ayr─▒ca, ETSETRA.COM Hizmetlerini sunmak için gerekli oldu─čunda, Girdi ve Ç─▒kt─▒lar─▒m─▒n kopyalar─▒n─▒ Üçüncü Taraf Hizmetlerinize veya alt yüklenicilerinize iletebilece─činizi de kabul ediyorum.

5.6. Üçüncü Taraf Hizmetler

Anlad─▒m, ETSETRA.COM'n─▒n AI Hizmetleri sa─člamak için Üçüncü Taraf Hizmetleri kullanabilece─čini ve bu Üçüncü Taraf Hizmetlerinin kullan─▒m─▒n─▒n ┼×artlar─▒n 8. bölümüne tabi oldu─čunu kabul ediyorum. ETSETRA.COM'n─▒n Yapay Zeka Hizmetlerini kullan─▒rken, Üçüncü Taraf Yapay Zeka Hizmetlerinin politikalar─▒n─▒ zaman zaman gözden geçirmeyi ve bunlara uymay─▒ kabul ediyorum. Ayr─▒ca, Son Kullan─▒c─▒lar─▒mdan her birinden bu politikalar─▒ gözden geçirmelerini ve uymalar─▒n─▒ istemeyi de kabul ediyorum.

6. Hizmet Ücretleri

6.1. Ücretli Hizmetler

Baz─▒ ETSETRA.COM Hizmetlerinin kullan─▒m─▒, ETSETRA.COM'n─▒n tamamen kendi takdirine ba─čl─▒ olarak belirledi─či kimi ücretlerin ödenmesine tabi olabilir. ETSETRA.COM sizi Ücretler hakk─▒nda bilgilendirecek ve ETSETRA.COM'dan sat─▒n almaya karar verdi─činiz Ücretli Hizmetlerle ilgili olarak do─črudan ETSETRA.COM'ya ödeme yapman─▒z gerekecektir. Ücretli Hizmetleri almak veya kullanmak isterseniz, geçerli tüm Ücretleri önceden ödemeniz gerekir.

 1. ETSETRA.COM, kendi takdirine ba─čl─▒ olarak herhangi bir zamanda Ücretlerini de─či┼čtirme hakk─▒n─▒ sakl─▒ tutar. Böyle bir de─či┼čiklik mevcut aboneliklerinizi etkileyecekse, ETSETRA.COM size de─či┼čiklikle ilgili bir bildirim gönderecektir.

 2. ETSETRA.COM'dan bir indirim veya ba┼čka bir promosyon teklifi ald─▒ysan─▒z, ilgili indirimli sürenin sonunda otomatik olarak ve bildirimde bulunmaks─▒z─▒n söz konusu ETSETRA.COM Hizmet(ler)ine, o s─▒rada geçerli olan tam Ücret üzerinden aboneli─činizi yenileme hakk─▒na sahip olacaks─▒n─▒z.

 3. Do─črudan ETSETRA.COM'ya ödenen tüm Ücretler, aksi ETSETRA.COM taraf─▒ndan yaz─▒l─▒ olarak özellikle belirtilmedikçe (€) EURO olarak kabul edilecektir. Yasal olarak izin verilen ölçüde (ve ETSETRA.COM taraf─▒ndan yaz─▒l─▒ olarak belirtilmedi─či sürece), tüm Ücretler vergilerden (katma de─čer vergisi, sat─▒┼č vergisi, mal ve hizmet vergisi vb.), vergi makamlar─▒ taraf─▒ndan uygulanan harçlardan veya vergilerden hariç tutulur ve ETSETRA.COM Hizmetlerini kullan─▒m─▒n─▒zla ya da sizin taraf─▒n─▒zdan yap─▒lan herhangi bir ödeme veya sat─▒n alma i┼člemi ile ilgili vergileri ödemek sizin sorumlulu─čunuzdad─▒r. E─čer ETSETRA.COM, sizin ödemeniz gereken Ücretler için vergi toplama veya ödeme yükümlülü─čü alt─▒ndaysa, bu Vergiler daha önceki i┼člemler için eklenip sizden tahsil edilmi┼č olsun ya da olmas─▒n, söz konusu vergiler, ödenmemi┼č Ücretlere eklenebilir ve söz konusu i┼člem için faturaya yans─▒t─▒labilir. Ücretli Hizmetlerin sat─▒n al─▒m─▒ veya yenilenmesiyle ilgili olarak üçüncü taraflar taraf─▒ndan size yans─▒t─▒labilecek herhangi ek ücretlerin varl─▒─č─▒n─▒ do─črulaman─▒z─▒ öneririz (örne─čin uluslararas─▒ i┼člem ücretleri, döviz kuru ücretleri veya bankalar veya kredi kart─▒ ┼čirketlerine ödenen ücretler). ETSETRA.COM, bu tür ek ücretler veya maliyetlerden sorumlu de─čildir.

 4. Ücretli Hizmetleri do─črudan ETSETRA.COM’dan ald─▒─č─▒n─▒z takdirde, kay─▒t i┼čleminin veya Ücretli Hizmetleri almak için bilgi giri┼činin bir parças─▒ olarak ETSETRA.COM’ya (do─črudan veya ba─čl─▒ kurulu┼člar─▒, yan kurulu┼člar─▒, di─čer üçüncü taraflar arac─▒l─▒─č─▒yla), ödeme sa─člay─▒c─▒m─▒zdan veya belirledi─činiz banka hesab─▒n─▒zdan ödeme ve hizmet bedeli (veya ba┼čka bir ┼čekilde ödeme alma, para iadesi yapma veya herhangi bir faturaland─▒rma i┼člemi gerçekle┼čtirme) talep ve tahsili yetkisi verirsiniz. ETSETRA.COM veya ba─čl─▒ kurulu┼člar─▒, ödeme hesab─▒n─▒z─▒ veya finansal bilgilerinizi do─črulamak için gerekli gördükleri her türlü soru┼čturmay─▒ yapabilir; ödemelerin zaman─▒nda yap─▒lmas─▒n─▒ sa─člamak amac─▒yla, ödeme, kredi kart─▒ veya banka hesab─▒ sa─člay─▒c─▒n─▒zdan güncellenmi┼č ödeme detaylar─▒n─▒ (örne─čin, kredi kart─▒ ┼čirketiniz taraf─▒ndan bize sa─članm─▒┼č olabilecek güncel son kullanma tarihi veya kart numaras─▒) almak dahil olmak üzere, h─▒zl─▒ ödeme i┼člemlerini sa─člamak için gereken her türlü ad─▒m─▒ atabilirler.

6.2. Faturalar

ETSETRA.COM ve/veya ba─čl─▒ ┼čirketleri, ETSETRA.COM'e veya ETSETRA.COM taraf─▒ndan yap─▒lan herhangi bir Ücret ödemesi veya geri ödeme için bir fatura veya alacak dekontu ("Fatura") düzenleyecektir. Her Fatura, elektronik biçimde ve fatura adresinizde belirtilen ülkeye göre düzenlenecek ve Kullan─▒c─▒ Hesab─▒n─▒z arac─▒l─▒─č─▒yla ve/veya e-posta yoluyla size sunulacakt─▒r. Faturay─▒ düzenlemek amac─▒yla, yerel yasalara uymak için belirli Ki┼čisel Bilgileri (bu terim Gizlilik Politikas─▒nda tan─▒mland─▒─č─▒ ┼čekliyle) sa─člaman─▒z istenebilir. Kullan─▒c─▒ Hesab─▒n─▒zda yer alan Faturan─▒n yerel yasa gereksinimlerinize uygun olmayabilece─čini ve bu durumda yaln─▒zca proforma amaçlarla kullan─▒labilece─čini lütfen unutmay─▒n.

6.3. Para ─░ade Garantisi

─░lk abonelik sat─▒n al─▒m─▒n─▒zdan memnun de─čilseniz söz konusu aboneli─či ilk kez sipari┼č etti─činiz veya etkinle┼čtirdi─činiz tarihten itibaren on dört (14) gün içinde herhangi bir nedenle iptal bildiriminde bulunabilirsiniz. Para ─░adesi, sadece ücretsiz bir web sitesinin uzat─▒lmas─▒ olan aboneli─čin ilk sat─▒n al─▒m─▒na uygulan─▒r.

Para ─░adesi, ETSETRA.COM Hizmetlerinin ek sat─▒n al─▒mlar─▒, yükseltmeleri, modifikasyonlar─▒ veya yenilemeleri için geçerli de─čildir. Daha uzun bir Para ─░adesi Süresi gerektiren bir yarg─▒ alan─▒nda ikamet ediyorsan─▒z, bu tür gereklilikleri yürürlükteki tüm yasalara uygun olarak yerine getirece─čiz. E─čer ETSETRA.COM bu bildirimi Para ─░adesi Süresi içinde al─▒rsa, ETSETRA.COM size öncelikle faturaland─▒rd─▒─č─▒ tutar─▒, özgün faturaland─▒rma dövizinde iade eder ve ilgili hizmetleri iptal eder.

Para ─░adesi tutar─▒n─▒n, para birimi de─či┼čiklikleri ve üçüncü taraf ücretleri nedeniyle sizden tahsil edilen tutardan farkl─▒ olabilece─čini lütfen unutmay─▒n. ETSETRA.COM, döviz kurlar─▒ndaki de─či┼čikliklerden veya üçüncü taraflarca sizden tahsil edilen ücretlerden kaynaklanan herhangi bir farktan sorumlu olmayacakt─▒r. Para ─░adesi Süresinden sonra taraf─▒n─▒zca ödenen Ücretler iade edilemez ve iptal edilemez olacakt─▒r. Buna ek olarak, Kullan─▒c─▒n─▒n kötü niyetle veya fiilen al─▒nan hizmetler için ödeme yapmaktan kaç─▒nmaya yönelik me┼čru olmayan bir giri┼čimle iptal bildiriminde bulundu─čunu tespit etti─čimiz durumlarda, ilgili kanunun izin verdi─či ┼čekilde, fiilen al─▒nan herhangi bir ETSETRA.COM Hizmeti için Kullan─▒c─▒dan yine de ücret alma hakk─▒m─▒z─▒ sakl─▒ tutar─▒z.

Lütfen unutmay─▒n: ETSETRA.COM Hizmetleri üzerinden veya arac─▒l─▒─č─▒yla sat─▒n al─▒nan belirli hizmetler tamamen iade edilemez olabilir. Bunlar; alanlar, i┼č araçlar─▒ ve uygulamalar gibi Üçüncü Taraf Hizmetlerini içerir. Her sat─▒n al─▒nan hizmetin veya uygulaman─▒n ┼čartlar─▒ ETSETRA.COM Web Sitesinde ve/veya bu hizmetleri veya uygulamalar─▒ sat─▒n alma sürecinde veya sat─▒n alma s─▒ras─▒nda belirtilir. Bir hizmeti sat─▒n almadan önce iptal ┼čartlar─▒n─▒ sorgulamak sizin sorumlulu─čunuzdad─▒r. ETSETRA.COM, iadesi yap─▒lmayan Ücretli Hizmetler, uygulamalar veya Üçüncü Taraf Hizmetleri için ödenen hiçbir tutar─▒ iade etmeyecektir.

6.4. Geri Ödeme Talepleri

Herhangi bir zamanda ETSETRA.COM hesab─▒n─▒zda ödenmesi gereken herhangi bir Ücretin reddedildi─či, geri ödenmesinin talep edildi─či veya ba┼čkaca bir ┼čekilde itiraz edildi─či takdirde ("Geri Ödeme Talebi"), bu durum i┼čbu ko┼čullar kapsam─▒ndaki ödeme yükümlülüklerinizin ihlali olarak addedilir ve ETSETRA.COM Hizmetlerini kullan─▒m─▒n─▒z otomatik olarak devre d─▒┼č─▒ b─▒rak─▒labilir veya sonland─▒r─▒labilir.

Bir Geri Ödeme Talebinde bulunulmas─▒ halinde, Kullan─▒c─▒ Hesab─▒n─▒z yeniden sat─▒n alma veya yeniden kullanma seçene─či sunulmaks─▒z─▒n bloke edilebilir ve söz konusu Kullan─▒c─▒ Hesab─▒n─▒n içerdi─či tüm veriler her türlü alan ad─▒, uygulama ve Üçüncü Taraf hizmeti de dâhil olmak üzere, iptal edilebilir ve Kapasite Kayb─▒na (a┼ča─č─▒da Bölüm 7.3'te tan─▒mlanan ┼čekilde) u─črayabilir.

ETSETRA.COM Hizmetlerini kullan─▒m─▒n─▒z, ilgili ETSETRA.COM Hizmeti için yeniden abonelik yapt─▒rmad─▒─č─▒n─▒z ve al─▒nan her bir Geri Ödeme Talebi ile ilgili olarak ETSETRA.COM'n─▒n ve/veya herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmetinin maruz kald─▒─č─▒ bilumum ücret ve giderler de dâhil olmak üzere geçerli Ücretlerin tamam─▒n─▒ (Geri Ödeme Talebi öncesinde sa─članan ETSETRA.COM Hizmetlerine ili┼čkin Ücretler, ödemeyi i┼čleme alan merciinin maruz kald─▒─č─▒ hizmet ve i┼člem bedelleri ve ücretleri de dâhil) ödemedi─činiz müddetçe yeniden ba┼člat─▒lmayacakt─▒r.

ETSETRA.COM'ya yap─▒lan ödemelerle ilgili herhangi bir sorunuz veya sorununuz var ise, ETSETRA.COM Hizmetlerinin iptal edilmesini ve Kullan─▒c─▒ Hesab─▒n─▒z─▒n bloke edilmesini önlemek, ayr─▒ca, taraf─▒n─▒zca sat─▒n al─▒nm─▒┼č (ve geri ödeme talebinde bulunulmu┼č) olan ETSETRA.COM Hizmetlerine ait tüm Ücretlerin taraf─▒n─▒zca yeniden ödenmesine ek olarak ili┼čkili di─čer Ücretlerin ödenmesi konusunda yükümlülük alt─▒na girmenize neden olmas─▒ muhtemel mesnetsiz veya hatal─▒ bir Geri Ödeme Talebinde bulunulmas─▒n─▒ önlemek amac─▒yla Geri Ödeme Talebinde bulunmadan veya ödemenin iptali için ba┼čvurmadan önce Mü┼čteri Destek ekibimizle temasa geçmenizi öneririz.

Al─▒nan herhangi bir Geri Ödeme Talebi ile ilgili olarak, söz konusu Geri Ödeme Talebinden sorumlu Kullan─▒c─▒n─▒n fiilen i┼čleme onay vermi┼č oldu─čunu ve akabinde sa─članan hizmetleri kullanm─▒┼č oldu─čunu kan─▒tlayan her türlü bilgi ve belgenin ilgili kredi kart─▒ ┼čirketine veya finans kurulu┼čuna sunulmas─▒ yolu da dâhil olmak üzere itirazda bulunma hakk─▒m─▒z sakl─▒d─▒r.

7. ─░ptal

7.1. Kullan─▒c─▒ Taraf─▒ndan Yap─▒lan ─░ptaller

Kullan─▒c─▒ Hesab─▒n─▒z─▒ ve/veya herhangi bir ETSETRA.COM Hizmetini kullanmay─▒ diledi─činiz zaman durdurabilir ve ETSETRA.COM Hizmetlerine ili┼čkin talimatlara uygun bir ┼čekilde bunlar─▒n iptal edilmesini talep edebilirsiniz. Söz konusu iptale ili┼čkin yürürlük tarihi ve saati ETSETRA.COM Hizmetlerine ili┼čkin iptal i┼čleminin taraf─▒n─▒zca tamamland─▒─č─▒ tarih ve saat olacak, Ücretli Hizmetlerin iptaline ili┼čkin yürürlük tarihi ve saati ise ilgili Ücretli Hizmetlerin abonelik döneminin bitimi olacakt─▒r.

Ücretli Hizmet Yenileme abonelikleri, yukar─▒da yer alan hükümlere bak─▒lmaks─▒z─▒n, sadece hali haz─▒rda ödeme yapm─▒┼č oldu─čunuz dönemin sona ermesi üzerine sonland─▒r─▒lacakt─▒r. ─░ptal süreci birkaç gün sürebilece─činden, bir sonraki yenilemenin ve ilgili ücretlendirmenin otomatik olarak yap─▒lmas─▒n─▒ önlemek için, iptal talebinin güncel hizmet döneminin sona ermesinden en az on dört (14) gün önce iletilmesi gerekti─či unutulmamal─▒d─▒r.

7.2. ETSETRA.COM Taraf─▒ndan Yap─▒lan ─░ptaller

ETSETRA.COM Ko┼čullar─▒ndan herhangi birine uyulmamas─▒ ve/veya ödenmesi gereken Ücretlerin ödenmemesi halinde, ETSETRA.COM, Kullan─▒c─▒ Hesab─▒n─▒ ve Kullan─▒c─▒ Platformunu (veya bunlar─▒n belirli özelliklerini) ve ayr─▒ca, ili┼čkili herhangi bir ETSETRA.COM Hizmetinin (örne─čin Ücretli Hizmetler) veya Üçüncü Taraf Hizmetlerinin taraf─▒n─▒za sa─članmas─▒n─▒ (ödeme tamamen yap─▒l─▒ncaya kadar) ask─▒ya alma veya iptal etme hakk─▒na sahiptir.

7.3. Veri, ─░çerik ve Kapasite Kayb─▒

Kullan─▒c─▒ Hesab─▒n─▒z─▒n veya Kullan─▒c─▒ Hesab─▒n─▒zla ili┼čkili herhangi bir ETSETRA.COM Hizmetinin veya Üçüncü Taraf Hizmetinin (gerek taraf─▒n─▒zca talep edilmesi üzerine, gerekse ETSETRA.COM'n─▒n takdirine ba─čl─▒ olarak) iptal edilmesi, her türlü Kullan─▒c─▒ ─░çeri─či, Nihai Kullan─▒c─▒ verileri veya Kullan─▒c─▒ Hesab─▒n─▒zda tutulan di─čer kullan─▒m verileri ve söz konusu Hizmetlere dahil olan herhangi bir alan ad─▒ rezervasyonu veya kayd─▒ da dahil olmak üzere Kullan─▒c─▒ Hesab─▒n─▒z─▒n içerik, özellik veya kapasitesinin bir k─▒sm─▒n─▒n kayb─▒na ("Kapasite Kayb─▒") neden olabilir. ETSETRA.COM söz konusu Kapasite Kayb─▒yla ilgili veya Kullan─▒c─▒ Hesab─▒n─▒z─▒n, Kullan─▒c─▒ ─░çeri─či veya Nihai Kullan─▒c─▒ verilerinin yede─činin al─▒nmas─▒yla ilgili hiçbir ┼čekilde yükümlülük alt─▒nda de─čildir. Ayr─▒ca, bir Kullan─▒c─▒ Hesab─▒n─▒n ve/veya herhangi bir ETSETRA.COM Hizmetinin iptal edilmesini takiben yeniden etkinle┼čtirilmesinin, tamamen ETSETRA.COM'n─▒n takdir yetkisi dahilinde tayin edilecek ek Ücretlere tabi olabilece─či de unutulmamal─▒d─▒r.

Kullan─▒c─▒ Hesab─▒n─▒z─▒n veya Kullan─▒c─▒ Platformunuzun feshedilmesinin ard─▒ndan ETSETRA.COM, normal i┼čleyi┼č sürecinde tüm verileri silme hakk─▒n─▒ sakl─▒ tutar. Kullan─▒c─▒ Hesab─▒n─▒z veya Kullan─▒c─▒ Platformunuz feshedildikten sonra veriler kurtar─▒lamaz.

8. Üçüncü Taraf Hizmetleri

ETSETRA.COM Hizmetleri, Kullan─▒c─▒ Platformunuz için bir alan ad─▒ sat─▒n alabilece─činiz alan ad─▒ tescil firmalar─▒, ETSETRA.COM Web Sitesi üzerinden sunulan üçüncü taraf uygulamalar─▒ ve pencere ö─čeleri, üçüncü taraf Lisansl─▒ ─░çeri─či, medya da─č─▒t─▒m hizmetleri, E-Ticaret Ödeme Sa─člay─▒c─▒lar─▒, fiziki ürün sat─▒c─▒lar─▒, Kullan─▒c─▒ Platformunuzla ilgili olarak size destek sa─člayabilecek üçüncü taraf tasar─▒mc─▒lar da dâhil olmak üzere, ancak bunlarla s─▒n─▒rl─▒ kalmaks─▒z─▒n Kullan─▒c─▒ Platformunuzu ve genel anlamda kullan─▒c─▒ deneyiminizi geli┼čtirmek amac─▒yla kullanabilece─činiz baz─▒ üçüncü taraf hizmet, ürün ve araçlar─▒ndan (hep birlikte "Üçüncü Taraf Hizmetleri" olarak an─▒lacakt─▒r) faydalanman─▒za ve bunlar─▒ temin etmenize olanak sa─člar.

Söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetlerinin taraf─▒n─▒za ne ┼čekilde (baz─▒ ETSETRA.COM Hizmetleriyle paket halinde veya bütünle┼čtirilmi┼č ┼čekilde, ETSETRA.COM veya ETSETRA.COM taraf─▒ndan belgelendirilen veya yetkilendirilen ki┼čilerce ayr─▒ olarak veya ETSETRA.COM Hizmetlerinin herhangi bir yerinde ba┼čka ┼čekillerde) sunulmu┼č oldu─čuna bak─▒lmaks─▒z─▒n, ETSETRA.COM, sadece taraf─▒n─▒zla an─▒lan Üçüncü Taraf Hizmetleri aras─▒nda arac─▒ bir platform olarak hareket etmekte olup, söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetlerini herhangi bir ┼čekilde desteklemedi─či gibi bunlarla ilgili herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük alt─▒nda da de─čildir. ETSETRA.COM, taraf─▒n─▒zla herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmeti aras─▒ndaki herhangi bir ili┼čki veya i┼čleme taraf olmad─▒─č─▒ gibi, bunlar─▒n izlenmesinden de hiçbir ┼čekilde sorumlu de─čildir.

Bu tür hizmetlerin ETSETRA.COM’ya ve/veya bu Üçüncü Taraf Hizmetlerinin sa─člay─▒c─▒lar─▒na ek ücretler ödenmesini gerektirebilece─čini kabul etmektesiniz.

Söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetlerinin her türlü kullan─▒m─▒yla ilgili risk ve sorumluluklar münhas─▒ran taraf─▒n─▒za ait olup, ilgili Üçüncü Taraf Hizmetlerinin tabi oldu─ču ve bu hizmetleri kullanmadan önce incelemeniz önerilen belirli hukuki ve mali ┼čartlara tabi olabilir.

Hizmetlerimizi kullan─▒rken üçüncü taraf hizmetlerini, araçlar─▒n─▒, kodlar─▒n─▒, algoritmalar─▒n─▒, veritabanlar─▒n─▒, ürünlerini, yaz─▒l─▒mlar─▒n─▒ veya mallar─▒n─▒ kullan─▒rsan─▒z, kullan─▒m ko┼čullar─▒na uygun hareket etti─činizi beyan edersiniz. Örne─čin, Hizmetleri kullan─▒rken YouTube'u kullan─▒yorsan─▒z, söz konusu hizmetlerin kullan─▒m tarihinden itibaren geçerli sürümde yer alan geçerli YouTube ┼čartlar─▒na ve gizlilik politikas─▒na uyman─▒z gerekir.

ETSETRA.COM, bu tür durumlarla kar┼č─▒la┼č─▒lmayaca─č─▒n─▒ ummakla birlikte, tamamen kendi takdir yetkisi dâhilinde olmak kayd─▒yla herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmetini -o an itibar─▒yla Kullan─▒c─▒ Hesab─▒n─▒z ve/veya Kullan─▒c─▒ Platformunuzun/Platformlar─▒n─▒z─▒n bünyesi dâhilinde yer alm─▒┼č ya da bunlar─▒n bir parças─▒ yap─▒lm─▒┼č olsun ya da olmas─▒n- taraf─▒n─▒za veya herhangi bir Nihai Kullan─▒c─▒ya kar┼č─▒ herhangi bir yükümlülük alt─▒na girmeksizin diledi─či zaman ask─▒ya alabilir, eri┼čime kapatabilir veya Kullan─▒c─▒ Platformunuzdan/Platformlar─▒n─▒zdan ve/veya ETSETRA.COM Hizmetlerinden kald─▒rabilir.

9. Uygunsuz Davran─▒┼člar ve Taciz

ETSETRA.COM Hizmetlerini kullan─▒rken çe┼čitli kaynaklara ait Kullan─▒c─▒ Platformlar─▒na, Kullan─▒c─▒ ─░çeri─či veya Üçüncü Taraf Hizmetlerine maruz kalabilirsiniz ve bunlar hatal─▒, sald─▒rgan, sak─▒ncal─▒ veya yasa d─▒┼č─▒ olabilir. Bunlarla ilgili olarak ETSETRA.COM aleyhinde sahip oldu─čunuz veya olabilece─činiz her türlü yasal veya hakkaniyete uygun hak ve hukuki çözüm yollar─▒ndan feragat etmektesiniz.

Herhangi bir Kullan─▒c─▒n─▒n veya Üçüncü Taraf Hizmetinin uygunsuz hareket etti─čini veya herhangi bir ETSETRA.COM Hizmetini di─čer ┼čekillerde istismar etti─čini dü┼čünüyorsan─▒z lütfen bu formu kullanarak bu Kullan─▒c─▒y─▒ ve/veya Üçüncü Taraf Hizmetini hemen taraf─▒m─▒za bildiriniz. Bu konudaki bildiriminizin ETSETRA.COM'y─▒ herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük alt─▒na sokmayaca─č─▒n─▒, ETSETRA.COM'n─▒n tamamen kendi takdir yetkisi dâhilinde olmak kayd─▒yla an─▒lan bildirimi de─čerlendirerek harekete geçebilece─čini, harekete geçmekten imtina edebilece─čini veya harekete geçmeden önce ek bilgi ve belge talebinde bulunabilece─čini kabul etmektesiniz.

10. Garantilerin Reddi

Taraf─▒m─▒zca sa─članan ETSETRA.COM Hizmetleri, kanunlar─▒n müsaade etti─či en geni┼č kapsamda olmak kayd─▒yla, ticari elveri┼člili─če, belirli bir amaca uygunlu─ča, i┼čçilik kusurlar─▒na ve di─čer herhangi bir garantinin ihlal edilmedi─čine ili┼čkin bilumum z─▒mni garanti veya ko┼čullar da dâhil olmak üzere herhangi bir garanti alt─▒nda olmaks─▒z─▒n "oldu─ču gibi", "garanti verilmeksizin" ve "kullan─▒ma sunuldu─ču ┼čekliyle" esas─▒na göre sa─članmaktad─▒r. Özellikle de, ETSETRA.COM Hizmetlerinin (veya bunlar─▒n herhangi bir parças─▒, özelli─či veya ─░çeri─činin) eksiksiz, do─čru, belirli bir kalitede, herhangi bir ┼čekilde güvenilir veya güvenli olduklar─▒, taraf─▒n─▒zca (veya Nihai Kullan─▒c─▒lar─▒n─▒z taraf─▒ndan) öngörülen herhangi bir faaliyet, cihaz, i┼čletim sistemi, taray─▒c─▒, yaz─▒l─▒m veya araç için uygun veya bunlarla uyumlu olduklar─▒ (veya herhangi bir zamanda bu niteliklere sahip olacaklar─▒), veya taraf─▒n─▒z─▒n veya Nihai Kullan─▒c─▒lar─▒n─▒z─▒n (faaliyet gösterdi─činiz yarg─▒ alan─▒ dâhilinde geçerli olanlar da dâhil olmak üzere) tabi oldu─ču herhangi bir kanuna uygun olduklar─▒na veya çal─▒┼čt─▒r─▒lmalar─▒ halinde her türlü virüs, yaz─▒l─▒m hatas─▒ veya di─čer zararl─▒ bile┼čen veya program k─▒s─▒tlamalar─▒ndan arî olacaklar─▒na dair taraf─▒m─▒zca herhangi bir beyan veya taahhüt verilmemektedir. Ayr─▒ca, ETSETRA.COM Hizmetleri kapsam─▒nda ad─▒ geçen veya kullan─▒ma sunulan herhangi bir kurum, ürün veya hizmet (tüm Üçüncü Taraf Hizmetleri de dâhil olmak üzere) taraf─▒m─▒zca desteklenmemektedir - bu nedenle lütfen bunlar─▒ kullanmadan veya bunlardan ba┼čka ┼čekillerde faydalanmadan önce do─čru olduklar─▒n─▒ teyit edin.

ETSETRA.COM, tamamen kendi takdir yetkisi dâhilinde olmak (ancak bu yönde bir yükümlülük alt─▒nda olmamak) kayd─▒yla, herhangi bir Kullan─▒c─▒ Platformunuzu ve/veya Kullan─▒c─▒ ─░çeri─čini herhangi bir nedenle, bildirimde bulunarak veya bildirimde bulunmaks─▒z─▒n diledi─či zaman tarayabilir, izleyebilir ve/veya düzenleyebilir.

Yukar─▒da yer alan aksine hükümlere bak─▒lmaks─▒z─▒n, ETSETRA.COM hiçbir durumda herhangi bir Kullan─▒c─▒ ─░çeri─činin "yay─▒nc─▒s─▒" olarak addedilemez, herhangi bir Kullan─▒c─▒ ─░çeri─čini herhangi bir ┼čekilde desteklemez ve herhangi bir Kullan─▒c─▒ veya di─čer herhangi bir tarafça ETSETRA.COM Hizmetlerinde ve/veya ETSETRA.COM Hizmetleri vas─▒tas─▒yla yüklenen, duyurulan, yay─▒nlanan ve/veya kullan─▒ma sunulan herhangi bir Kullan─▒c─▒ ─░çeri─či, bunlarla ilgili olarak herhangi bir tarafça gerçekle┼čtirilen herhangi bir kullan─▒m veya ya┼čanan herhangi bir kay─▒p, silme veya zarar bak─▒m─▒ndan veya herhangi bir Kullan─▒c─▒ ─░çeri─činin yay─▒nlanmas─▒ veya bunlara eri┼čilmesi ve/veya istinat edilmesi nedeniyle veya bunlarla ba─člant─▒l─▒ olarak taraf─▒n─▒z─▒n veya ba┼čkalar─▒n─▒n maruz kalabilece─či herhangi bir ziyan, zarar, gider veya masraf bak─▒m─▒ndan hiçbir yükümlülük kabul etmez. Ayr─▒ca, ETSETRA.COM, taraf─▒n─▒zca veya di─čer herhangi bir tarafça kar┼č─▒la┼č─▒labilecek herhangi bir yanl─▒┼čl─▒k, hakaret, karalama, yalan, müstehcenlik, pornografi, tahrik ve/veya yasa d─▒┼č─▒ ve/veya ihlal edici nitelikteki di─čer Kullan─▒c─▒ ─░çeri─či nedeniyle herhangi bir yükümlülük alt─▒nda olmayacakt─▒r.

ETSETRA.COM Hizmetlerini kullanma ve/veya ETSETRA.COM Hizmetleri üzerinden veya bunlarla ba─člant─▒l─▒ olarak herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmetine ba─člama ve/veya bunlarla ili┼čki kurma ile ilgili risklerin söz konusu oldu─čunu ve ETSETRA.COM'n─▒n söz konusu kullan─▒m ve/veya etkile┼čimlerin belirli bir ┼čekilde sonuçlanaca─č─▒n─▒ garanti edemeyece─čini ve etmedi─čini kabul etmekte ve bu tür etkile┼čimlerle ba─člant─▒l─▒ olarak ve/veya bunlar─▒n sonucu olarak ortaya ç─▒kabilecek her türlü riski, yükümlülü─čü ve/veya zarar─▒ üstlenmektesiniz. Söz konusu riskler, di─čerlerinin yan─▒ s─▒ra, Üçüncü Taraf Hizmetleri ve/veya Lisansl─▒ ─░çerik ile ilgili olarak ve/veya bunlar taraf─▒ndan yanl─▒┼č bilgi verilmesini, garanti ve/veya sözle┼čme ko┼čullar─▒n─▒n ihlal edilmesini, haklar─▒n ihlal edilmesini ve netice kabilinden do─čan bilumum tazminat taleplerini içerebilir.

ETSETRA.COM, ETSETRA.COM Hizmetlerinin ki┼čisel içeri─čin bar─▒nd─▒r─▒lmas─▒ amac─▒yla kullan─▒lmas─▒n─▒ önermemektedir ve bu tür içeri─čin ihlal edilmesi veya zarar görmesi ile ilgili herhangi bir güvenlik veya bütünlük yükümlülü─čü veya riskini kabul etmez.

Baz─▒ ETSETRA.COM Hizmetlerinin hali haz─▒rda BETA versiyonu halinde kullan─▒ma sunuldu─čunu ve BETA testlerinin sürmekte oldu─čunu lütfen unutmay─▒n. Baz─▒ ETSETRA.COM Hizmetlerinin halen yaz─▒l─▒m hatalar─▒ içerebilece─čini, kesintiler ya┼čanmas─▒na neden olabilece─čini ve planlanan veya belirlenen ┼čekilde çal─▒┼čmayabilece─čini anlamakta ve kabul etmektesiniz. BETA a┼čamas─▒ndaki ETSETRA.COM Hizmetlerini kullan─▒m─▒n─▒z, söz konusu ETSETRA.COM Hizmetlerinin BETA testlerine kat─▒lmay─▒ kabul etti─činiz anlam─▒na gelmektedir.

11. Sorumlulu─čun S─▒n─▒rland─▒r─▒lmas─▒

Geçerli yarg─▒ alanlar─▒nda kanunlar─▒n müsaade etti─či en geni┼č kapsamda olmak kayd─▒yla, ETSETRA.COM, onun yetkilileri, yöneticileri, hissedarlar─▒, çal─▒┼čanlar─▒, ba─čl─▒ kurulu┼člar─▒ ve/veya arac─▒lar─▒ (1) herhangi bir içeri─če ait olan veya herhangi bir içerikte yer alan hata, yanl─▒┼čl─▒k veya sapmalardan; (2) ETSETRA.COM Hizmetlerini kullan─▒m─▒n─▒zla ilgili her türlü ki┼čisel yaralanma veya maddi zarardan; (3) sunucular─▒m─▒za ve/veya herhangi bir ki┼čisel bilgiye ve/veya bu kapsamda depolanan di─čer bilgilere yetkisiz eri┼čilmesinden veya bunlar─▒n herhangi bir ┼čekilde kullan─▒lmas─▒ndan; (4) ETSETRA.COM Hizmetlerine gönderilen veya ETSETRA.COM Hizmetlerinden al─▒nan iletimde ya┼čanan herhangi bir kesinti veya duraklamadan; (5) ETSETRA.COM Hizmetlerinde yay─▒nlanan, e-posta yoluyla gönderilen, iletilen veya ba┼čka ┼čekillerde kullan─▒ma sunulan herhangi bir ─░çeri─čin veya Kullan─▒c─▒ ─░çeri─činin kullan─▒lmas─▒ndan veya görüntülenmesinden; (6) her türlü internet ar─▒zas─▒, donan─▒m ar─▒zas─▒, elektrik kesintisi, grev, i┼čçi-i┼čveren anla┼čmazl─▒─č─▒, ayaklanma, ihtilal, toplumsal karga┼ča, i┼č gücü veya materyal k─▒tl─▒─č─▒, yang─▒n, sel, f─▒rt─▒na, deprem, patlama, do─čal afet, sava┼č, terör, galaksiler aras─▒ çat─▒┼čma, hükümet icraat─▒, mahkeme, temsilci veya hakem heyeti karar─▒ veya üçüncü taraflarca âdem-i ifa; ve/veya (7) ETSETRA.COM Hizmetlerinin tümünün veya Hizmetlerden herhangi birinin kullan─▒m─▒ndan ya da kullan─▒lamamas─▒ndan kaynaklanan kullan─▒m, veri, kâr, ┼čerefiye kayb─▒ ve di─čer maddi olmayan kay─▒plar dâhil olmak üzere ETSETRA.COM’n─▒n makul kontrolü d─▒┼č─▒nda meydana gelen olaylardan kaynaklanan bilumum zarar/ziyan da dâhil olmak üzere her türlü do─črudan, dolayl─▒, ar─▒zi, özel, cezai veya netice kabilinden do─čan zararlar bak─▒m─▒ndan taraf─▒n─▒za kar┼č─▒ herhangi bir yükümlülük alt─▒nda tutulamaz.

Bu sorumluluk s─▒n─▒rland─▒rmalar─▒n─▒n ETSETRA.COM'n─▒n hizmetlerinin öneminin k─▒smen dikkate al─▒nmas─▒yla belirlenen ve üzerinde mutab─▒k kal─▒nan bir risk da─č─▒t─▒m─▒ anlam─▒na geldi─čini ve bu s─▒n─▒rland─▒rmalar─▒n ETSETRA.COM'n─▒n söz konusu sorumluluklar─▒n do─čma olas─▒l─▒─č─▒yla ilgili olarak bilgilendirilmi┼č oldu─ču durumlarda bile geçerli olaca─č─▒n─▒ kabul etmektesiniz.

12. Tazminat

ETSETRA.COM'y─▒, onun yetkililerini, yöneticilerini, hissedarlar─▒n─▒, çal─▒┼čanlar─▒n─▒, ba─čl─▒ kurulu┼člar─▒n─▒ ve arac─▒lar─▒n─▒ a┼ča─č─▒da belirtilenlerden do─čan her türlü tazminat talebi, zarar, yükümlülük, ziyan, sorumluluk, masraf, borç ve gider (avukat ücretleri de dâhil olmak üzere) bak─▒m─▒ndan savunmay─▒, tazmin etmeyi ve masun tutmay─▒ kabul etmektesiniz: (1) bu Kullan─▒m Ko┼čullar─▒n─▒n herhangi bir hükmünün veya di─čer herhangi bir ETSETRA.COM Ko┼čulunun taraf─▒n─▒zca ihlal edilmesi; (2) her türlü telif hakk─▒, eri┼čim hakk─▒, mülkiyet hakk─▒ ve mahremiyet hakk─▒ da dâhil olmak üzere, herhangi bir üçüncü taraf hakk─▒n─▒n Kullan─▒c─▒ Platformunuzdan veya Kullan─▒c─▒ ─░çeri─činizden ve/veya ETSETRA.COM Hizmetlerinin lehinize ba┼člatt─▒─č─▒ her türlü yasal i┼člem de dâhil, ancak bunlarla s─▒n─▒rl─▒ kalmaks─▒z─▒n ETSETRA.COM Hizmetlerini kullanman─▒zdan kaynaklanan nedenlerle taraf─▒n─▒zca ihlal edilmesi; (3) Kullan─▒c─▒ Platformunuzun ve/veya Kullan─▒c─▒ ─░çeri─činizin bir üçüncü taraf─▒n zarara maruz kalmas─▒na neden oldu─čuna dair di─čer tür talep ve iddialar.

13. Genel

13.1. De─či┼čiklikler ve Güncelle┼čtirmeler

ETSETRA.COM herhangi bir ETSETRA.COM Hizmetini (veya bunlara ili┼čkin herhangi bir özelli─či veya bunlar için uygulanan fiyatlar─▒) önceden haber vererek veya vermeksizin diledi─či zaman ve diledi─či ┼čekilde de─či┼čtirme, ask─▒ya alma veya sonland─▒rma ve/veya herhangi bir nedenle ETSETRA.COM Hizmetlerinden herhangi birine eri┼čiminizi iptal etme (ETSETRA.COM Hizmetleri ile ba─člant─▒l─▒ olarak taraf─▒n─▒zca olu┼čturulmu┼č materyallerin tümünün kald─▒r─▒lmas─▒ da dâhil) ve/veya herhangi bir ETSETRA.COM Ko┼čulunu diledi─či zaman ve diledi─či ┼čekilde de─či┼čtirebilme hakk─▒n─▒ sakl─▒ tutar. Bu ETSETRA.COM Hizmetlerinin herhangi bir ┼čekilde de─či┼čtirilmesi, ask─▒ya al─▒nmas─▒ veya sona erdirilmesine ili┼čkin olarak ETSETRA.COM’n─▒n size veya herhangi bir üçüncü tarafa kar┼č─▒ hiçbir yükümlülü─čünün bulunmayaca─č─▒n─▒ kabul etmektesiniz. Bu tür de─či┼čikliklerin ek Ücretler ödenmesini gerektirmesi halinde, bu Ücretler ilgili de─či┼čiklikler etkinle┼čtirilmeden önce taraf─▒n─▒za bildirilecektir. An─▒lan Ücretleri ödememeniz veya ödemeyi reddetmeniz halinde (tamamen kendi takdir yetkimiz dâhilinde olmak kayd─▒yla) Kullan─▒c─▒ Hesab─▒n─▒z─▒ iptal edebilir (Bölüm 7'de ayr─▒nt─▒l─▒ olarak aç─▒klanan ┼čekilde), söz konusu de─či┼čiklikleri etkinle┼čtirmeksizin o tarih itibar─▒yla güncel olan ETSETRA.COM Hizmetlerinizi desteklemeye devam edebilir veya taraf─▒n─▒za alternatif Hizmetler sa─člayabiliriz.

13.2. ─░lgili Kanun ve Yarg─▒ Yeri; Toplu Davadan Feragat

ETSETRA.COM'n─▒n bu Kullan─▒m Ko┼čullar─▒n─▒ size kar┼č─▒ uygulama hakk─▒na sahip oldu─čunu aç─▒kça kabul ve beyan edersiniz.

ETSETRA.COM Ko┼čullar─▒, bu ko┼čullar kapsam─▒nda sa─članan haklar ve hukuki çözüm yollar─▒ ve bunlarla ve/veya ETSETRA.COM Hizmetleriyle, bunlar─▒n yorumlanmas─▒, ihlali, sonland─▒r─▒lmas─▒ veya geçerlili─či ile ilintili olan her türlü tazminat talebi ve ihtilaf, ETSETRA.COM Ko┼čullar─▒ndan veya ilgili herhangi bir i┼člem veya sat─▒n alma i┼čleminden do─čan veya bunlarla ba─člant─▒l─▒ olarak ortaya ç─▒kan ili┼čkiler, kanunlar─▒n ihtilaf─▒ ilkelerine bak─▒lmaks─▒z─▒n her bak─▒mdan sadece ve münhas─▒ran Turkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iç maddi hukuk düzenine tabi olacak, buna göre yorumlanacak ve uygulanacakt─▒r.

Söz konusu tazminat talepleri ve ihtilaflar─▒n tümü Ankara, Türkiye'de bulunan yetkili bir mahkemeye sevk edilecek olup, burada, an─▒lan talep ve ihtilaflar─▒n münhas─▒ran bu mahkemeler taraf─▒ndan çözüme kavu┼čturulmas─▒na onay vermektesiniz. Burada, Uluslararas─▒ Mal Sat─▒m Sözle┼čmelerine ─░li┼čkin Birle┼čmi┼č Milletler Antla┼čmas─▒n─▒n tatbiki aç─▒kça kapsam d─▒┼č─▒nda b─▒rak─▒lm─▒┼čt─▒r.

─░lgili kanunlara uygun olmak kayd─▒yla, ETSETRA.COM ve sizin aran─▒zdaki tüm ihtilaflar bireysel olarak çözümlenecektir ve bir toplu, konsolide veya temsili davan─▒n (veya ba┼čkalar─▒ ad─▒na bir grup veya temsilci taraf─▒ndan yürütülen di─čer herhangi bir yasal takibin) bir ┼čikâyetçisi veya üyesi s─▒fat─▒yla ETSETRA.COM'ten herhangi bir talepte bulunma hakk─▒na sahip olmayacaks─▒n─▒z.

─░┼čbu 13.2. Maddede aksine herhangi bir hüküm bulunsa bile, e─čer Birle┼čik Krall─▒k’da bulunuyor iseniz, (i) kanunlar─▒n ihtilaf─▒ ilkelerine bak─▒lmaks─▒z─▒n, Bölüm 6’da öngörülen siz ve ETSETRA.COM aras─▒ndaki ödeme i┼člemlerinin tabi olaca─č─▒ yarg─▒ mercii Ankara ┼čehri olacakt─▒r ve (ii) Bölüm 6’da öngörülen ödeme i┼člemlerine ili┼čkin her bir talep ve anla┼čmazl─▒k ile tüm talepler ve anla┼čmazl─▒klar Türkiye'nin Ankara ┼čehrinde bulunan yetkili bir mahkemeye götürülecektir ve i┼čbu Kullan─▒m Ko┼čullar─▒n─▒ kabul ederek Bölüm 6’da öngörülen ödeme i┼člemlerine ili┼čkin tüm talepler ve anla┼čmazl─▒klar─▒n Türkiye'nin Ankara ┼čehrinde bulunan yetkili bir mahkeme taraf─▒ndan münhas─▒ran karara ba─članmas─▒na r─▒za gösteriyorsunuz.

13.3. Bildirimler

A┼ča─č─▒da belirtilen yöntemlerden herhangi birini kullanarak taraf─▒n─▒za bildirimde bulunabiliriz: (1) ETSETRA.COM Web Sitesi veya Kullan─▒c─▒ Hesab─▒ bünyesinde veya ba┼čka bir yerde konumland─▒r─▒lacak bir afi┼č veya aç─▒l─▒r pencere de dâhil olmak üzere ETSETRA.COM Hizmetleri vas─▒tas─▒yla; (2) taraf─▒m─▒za vermi┼č oldu─čunuz e-posta adresine gönderilecek olan e-posta mesaj─▒ yoluyla ve/veya (3) bize verdi─činiz herhangi bir telefon numaras─▒ veya fiziksel adres dahil olmak üzere di─čer herhangi bir yolla. ETSETRA.COM'n─▒n size yapt─▒─č─▒ bildirim, bildirimde aksi belirtilmedikçe, yukar─▒daki yöntemlerden herhangi biri arac─▒l─▒─č─▒yla yay─▒nland─▒ktan veya gönderildikten sonraki yirmi dört (24) saat içinde al─▒nm─▒┼č ve geçerli say─▒lacakt─▒r.

13.4. ─░li┼čki

ETSETRA.COM Ko┼čullar─▒ ile ETSETRA.COM Hizmetlerini kullan─▒m─▒n─▒z, ETSETRA.COM ile taraf─▒n─▒z aras─▒nda herhangi bir ortakl─▒k, ortak giri┼čim, i┼čveren-çal─▒┼čan, temsilcilik veya franchise veren-franchise alan ili┼čkisi olu┼čturmaz ve olu┼čturdu─ču yönünde yorumlanamaz.

13.5. Anla┼čman─▒n Bütünlü─čü

Bu Kullan─▒m Ko┼čullar─▒, ETSETRA.COM Ko┼čullar─▒ ve ETSETRA.COM'in taraf─▒n─▒za iletmi┼č oldu─ču di─čer hukuki bildirimler veya ücret bildirimleri ile birlikte, konular─▒ bak─▒m─▒ndan taraf─▒n─▒zla ETSETRA.COM aras─▒ndaki anla┼čman─▒n bütününü te┼čkil eder ve herhangi bir ETSETRA.COM Hizmetiyle ilgili olarak temsilcilerimiz aras─▒nda veya bunlar taraf─▒ndan yap─▒lanlar da dahil olmak üzere ETSETRA.COM ile taraf─▒n─▒z aras─▒ndaki gerek yaz─▒l─▒, gerekse sözlü her türlü eski veya e┼č zamanl─▒ anla┼čma, mutabakat, vaat, ko┼čul, müzakere, taahhüt veya beyan─▒n yerine geçer. Ayr─▒ca, herhangi bir ETSETRA.COM Ko┼čulunu kabul ederken ETSETRA.COM'in herhangi bir vaadine, te┼čvikine, beyan─▒na, ifadesine, aç─▒klamas─▒na veya aç─▒klama yükümlülü─čüne istinat etmedi─činizi de kabul etmektesiniz.

13.6. Devir

ETSETRA.COM, onay─▒n─▒z olmaks─▒z─▒n ve taraf─▒n─▒za önceden bildirimde bulunmaks─▒z─▒n bu ko┼čullar kapsam─▒ndaki haklar─▒n─▒ ve/veya yükümlülüklerini ve ETSETRA.COM Hizmetlerine ve/veya Lisansl─▒ ─░çeri─če ili┼čkin mülkiyet haklar─▒n─▒ bir üçüncü tarafa devredebilir. Bu ko┼čullar kapsam─▒ndaki haklar─▒n─▒z─▒ ve yükümlülüklerinizi önceden ETSETRA.COM'dan yaz─▒l─▒ onay almaks─▒z─▒n devir veya temlik edemezsiniz. ETSETRA.COM'n─▒n önceden al─▒nacak aç─▒k ve yaz─▒l─▒ onay─▒ olmaks─▒z─▒n yap─▒lacak her türlü devir veya devir giri┼čimi geçersiz addedilir. Her durumda, i┼čbu Bölüm 13.6 uyar─▒nca gerçekle┼čtirilecek bir devir veya temlik i┼člemi kendili─činden ETSETRA.COM'ya veya taraf─▒n─▒za o tarihte geçerli olan herhangi bir ETSETRA.COM Hizmetini veya Üçüncü Taraf Hizmetini iptal etme hakk─▒n─▒ tan─▒maz.

13.7. Hükümlerin Bölünebilirli─či ve Feragat

ETSETRA.COM Ko┼čullar─▒nda yer alan herhangi bir hükmün yarg─▒ yetkisini haiz bir mahkeme taraf─▒ndan geçersiz, kanuna ayk─▒r─▒, hükümsüz veya herhangi bir nedenle uygulanamaz addedilmesi halinde, söz konusu hüküm bölünebilir olarak de─čerlendirilir ve di─čer hükümlerin geçerlili─čini ve uygulanabilirli─čini etkilemez. ETSETRA.COM Ko┼čullar─▒n─▒n herhangi birine ili┼čkin bir ihlal veya temerrütten feragat edilmesi, daha önce yap─▒lan veya daha sonra yap─▒lacak olan herhangi bir ihlal veya temerrütten feragat olarak addedilmez.

13.8. Mü┼čteri Hizmetleri ─░leti┼čim Bilgileri

Bu Kullan─▒m Ko┼čullar─▒ Türkçe dilinde yaz─▒lm─▒┼č ve kolayl─▒k sa─člamak amac─▒yla di─čer dillere tercüme edilmi┼čtir. ETSETRA.COM Web Sitesi dil ayarlar─▒n─▒z─▒ de─či┼čtirerek di─čer dillerde haz─▒rlanan versiyonlara eri┼čebilirsiniz. Bu Kullan─▒m Ko┼čullar─▒n─▒n tercüme edilmi┼č (Türkçe d─▒┼č─▒ndaki) bir versiyonunun Türkçe versiyonla herhangi bir ┼čekilde çeli┼čmesi halinde, Türkçe versiyonda yer alan hükümler geçerli olacakt─▒r.

Mü┼čteri Hizmetlerimizle ileti┼čime geçmek için lütfen ileti┼čim sayfam─▒zdaki seçeneklerden herhangi birini kullan─▒n.

Gizlilik Politikas─▒

1. Giri┼č

EtsđÁtra.com ziyaretçi ve kullan─▒c─▒lar─▒n─▒n gizlili─čine büyük önem vermektedir. Bu do─črultuda, i┼čbu Gizlilik Politikas─▒nda ("Gizlilik Politikas─▒") tüm dünyadaki i┼čtirakleri ile beraber EtsđÁtra.com Ltd. ┼čirketinin ("EtsđÁtra", "biz", "bizim", "bizi" veya "bize") Ki┼čisel Verilerinizi nas─▒l toplad─▒─č─▒, kulland─▒─č─▒ ve payla┼čt─▒─č─▒n─▒n yan─▒ s─▒ra, ilgili ki┼či s─▒fat─▒yla Ki┼čisel Veriler üzerinde sahip oldu─čunuz haklar aç─▒klanmaktad─▒r. ─░┼čbu Gizlilik Politikas─▒, kay─▒tl─▒ olmayan kullan─▒c─▒lar, kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar ve premium kullan─▒c─▒lar da dahil tüm EtsđÁtra kullan─▒c─▒lar─▒ (topluca "Kullan─▒c─▒lar", "siz", "sizi", "size" veya "sizin") ve web sitelerimiz (www.etsđÁtra.com ve tüm alt etki alanlar─▒ da dahil, "Web Sitesi"), web uygulamalar─▒m─▒z ("EtsđÁtra Uygulamalar─▒") mobil uygulamalar─▒m─▒z ("Mobil Uygulamalar") ve ilgili hizmetlerimiz de dahil tüm EtsđÁtra hizmetleri (topluca, "Hizmetler") için geçerlidir. ─░┼čbu Gizlilik Politikas─▒n─▒n bizimle yapm─▒┼č oldu─čunuz herhangi bir sözle┼čmenin hükümlerini ve Ki┼čisel Verilerin Korunmas─▒ Kanunu ve/veya di─čer ilgili kanunlar çerçevesinde sahip oldu─čunuz haklar─▒ geçersiz k─▒lmas─▒ amaçlanmamaktad─▒r.

Hizmetlerimize eri┼čmeden önce lütfen bu Politikay─▒ okuyun ve Ki┼čisel Verilerinize ili┼čkin uygulamalar─▒m─▒z─▒ tam olarak anlad─▒─č─▒n─▒zdan emin olun. Bu Gizlilik Politikas─▒n─▒ okuyup tam olarak anl─▒yor ve uygulamalar─▒m─▒za kar┼č─▒ ç─▒k─▒yorsan─▒z, tüm Hizmetlerimizi derhal terk etmeli ve Hizmetlerimizin her türlü kullan─▒m─▒na derhal son vermelisiniz. Bu Gizlilik Politikas─▒ hakk─▒nda herhangi bir sorunuz ya da kayg─▒n─▒z varsa, lütfen bizimle buradan ileti┼čime geçin.

2. Hangi Ki┼čisel Verileri topluyoruz?

2.1. Kullan─▒c─▒ Verileri:

Hizmetleri sa─člayabilmek için belirlenmi┼č veya belirlenebilir bir gerçek ki┼čiye ait Ki┼čisel Verileri ("Ki┼čisel Veriler") toplamam─▒z gerekiyor. Size ait Ki┼čisel Verileri, bize sa─člad─▒─č─▒n─▒z bilgilerle birlikte Hizmetleri kullan─▒m─▒n─▒zdan ve di─čer kaynaklardan ald─▒─č─▒m─▒z bilgileri içeren ┼čekilde topluyoruz. Toplad─▒─č─▒m─▒z Ki┼čisel Veri türleri ┼čunlard─▒r:

 1. Bize sa─člad─▒─č─▒n─▒z veriler. Hizmetlerimize kay─▒t oldu─čunuz, etki alan─▒ adlar─▒n─▒ sat─▒n ald─▒─č─▒n─▒z ve/veya tescil ettirdi─činiz, Hizmetlerimizden herhangi birini kulland─▒─č─▒n─▒z ve/veya herhangi bir ileti┼čim kanal─▒ndan (örne─čin ETSETRA.COM'n─▒n destek biletleri, e-posta adresleri) bizimle do─črudan temasa geçti─činiz zaman, örne─čin ad─▒n─▒z soyad─▒n─▒z, e-posta adresiniz, telefon numaran─▒z, ödeme bilgileriniz (Ücretli Hizmetlerin Kullan─▒c─▒lar─▒ için), bizimle ileti┼čimlerinizde yer verdi─činiz Ki┼čisel Veriler ve taranm─▒┼č kimlik belgelerinde (örne─čin kimlik kart─▒, sürücü belgesi, pasaport veya resmi ┼čirket tescil belgeleri gibi) yer alanlar gibi Ki┼čisel Verilerinizi bize sa─člayabilirsiniz.

 2. Hizmetleri kulland─▒─č─▒n─▒z zaman toplad─▒─č─▒m─▒z veriler. Hizmetlerimizden herhangi birini ziyaret etti─činiz, indirdi─činiz ve/veya kulland─▒─č─▒n─▒z zaman, örne─čin Ziyaretçi veya Kullan─▒c─▒n─▒n cihaz─▒, i┼čletim sistemi, internet taray─▒c─▒s─▒, ekran çözünürlü─čü, dil ve klavye ayarlar─▒, internet servis sa─člay─▒c─▒s─▒, ba┼čvuru yapan ve gidilen sayfalar, tarih ve zaman damgalar─▒ vb. Ziyaretçi ve Kullan─▒c─▒lar─▒n Hizmetlerdeki gezinme ve t─▒klama faaliyetleri, oturum ─▒s─▒ haritalar─▒ ve kayd─▒rmalar gibi belirleyici olmayan toplu kullan─▒m verilerini içeren Ki┼čisel Verileri toplayabiliriz.

 3. Di─čer kaynaklardan toplad─▒─č─▒m─▒z veriler. Örne─čin i) doland─▒r─▒c─▒l─▒k faaliyetlerinde bulunan Kullan─▒c─▒lar─▒ tespit etmemize yard─▒mc─▒ olan güvenlik hizmetleri sa─člay─▒c─▒lar─▒, doland─▒r─▒c─▒l─▒─č─▒ alg─▒lama ve önleme hizmetleri sa─člay─▒c─▒lar─▒ndan; ii) sosyal medya platformlar─▒ndan - sosyal medya hesab─▒n─▒zla giri┼č yapt─▒─č─▒n─▒z veya kay─▒t oldu─čunuz zaman o hizmetten Ki┼čisel Verilerinizi (örne─čin kullan─▒c─▒ ad─▒n─▒z, temel profiliniz gibi Ki┼čisel Veriler) alabiliriz - ve baz─▒ durumlarda sundu─čumuz hizmetleri iyile┼čtirmemize yard─▒mc─▒ olan mü┼čteri adaylar─▒n─▒ tan─▒mlama hizmetlerini sa─člayan ┼čirketlerden; iii) reklam kampanyalar─▒m─▒z─▒ izlemek, yönetmek ve ölçmek için i┼č birli─či yapt─▒─č─▒m─▒z reklam ve pazarlama ortaklar─▒m─▒z gibi üçüncü taraflardan size ait Ki┼čisel Verileri alabiliriz.

2.2. Nihai Kullan─▒c─▒lar─▒n Verileri

Ayr─▒ca, Kullan─▒c─▒lar─▒m─▒z─▒n web sitelerinin veya hizmetlerinin ziyaretçileri ve kullan─▒c─▒lar─▒na ("Nihai Kullan─▒c─▒lar") ait Ki┼čisel Verileri de yaln─▒zca Kullan─▒c─▒lar─▒m─▒z için ve Kullan─▒c─▒lar─▒m─▒z ad─▒na toplayabiliriz (a┼ča─č─▒da 6. Bölümde ayr─▒nt─▒l─▒ olarak aç─▒kland─▒─č─▒ üzere).

2.3. ETSETRA.COM i┼č ba┼čvuru sahibi bilgileri

Ayr─▒ca, https://www.ETSETRA.COM/career adresinde yay─▒nlanan aç─▒k pozisyonlardan herhangi birine ba┼čvurduklar─▒nda ETSETRA.COM i┼č adaylar─▒ taraf─▒ndan bize e-posta yoluyla veya ba┼čka bir ┼čekilde sa─članan bilgileri de toplar─▒z.

2.4. ETSETRA.COM ileti┼čim formu sahibi bilgileri

Ayr─▒ca, https://www.ETSETRA.COM/contact adresindeki ileti┼čim formunu kullanan website ziyaretçileri taraf─▒ndan bize e-posta yoluyla veya ba┼čka bir ┼čekilde sa─članan bilgileri de toplar─▒z.

3. Bu Ki┼čisel Verileri nas─▒l kullan─▒yoruz?

Ki┼čisel Verilerinizi ┼ču amaçlar do─črultusunda kullan─▒yoruz:

 1. Hizmetleri sa─člamak ve çal─▒┼čt─▒rmak,

 2. Kullan─▒c─▒lar─▒n ortak veya ki┼čisel tercihleri, deneyimleri ve ya┼čad─▒klar─▒ sorunlar esas─▒nda Hizmetlerimizi daha da geli┼čtirmek, özelle┼čtirmek, geni┼čletmek ve iyile┼čtirmek,

 3. Kullan─▒c─▒lar─▒m─▒za kesintisiz mü┼čteri deste─či ve teknik destek sa─člamak,

 4. Hizmetlere ili┼čkin genel veya ki┼čiselle┼čtirilmi┼č bildirimler ve promosyon iletileri ile Kullan─▒c─▒lar─▒m─▒zla temasa geçebilmek (a┼ča─č─▒da 8. Bölümde ayr─▒nt─▒l─▒ olarak aç─▒kland─▒─č─▒ üzere),

 5. Olas─▒ yeni mü┼čterileri tan─▒mlamak amac─▒yla kay─▒tlar─▒m─▒z─▒ güncellemek, geni┼čletmek ve analiz etmek,

 6. Belirli yar─▒┼čmalar, etkinlikler ve promosyonlara olanak sa─člamak, sponsor olmak ve bunlar─▒ sunmak, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n uygunlu─čunu belirlemek, performanslar─▒n─▒ izlemek, kazananlarla temasa geçmek, ödül ve yard─▒mlar─▒ vermek,

 7. Performans─▒m─▒z─▒ ve pazarlama aktivitelerimizi analiz etmek,

 8. Bizim veya i┼č ortaklar─▒m─▒z─▒n hizmetlerini sa─člamak ve geli┼čtirmek için kullanabilece─čimiz toplu istatistiki veriler ve di─čer toplu ve/veya ç─▒karsanan Ki┼čisel Verileri olu┼čturmak,

 9. Yaln─▒zca talep etmeniz halinde size mesleki destek sa─člamak,

 10. Veri güvenli─čini ve doland─▒r─▒c─▒l─▒─č─▒ önleme imkanlar─▒m─▒z─▒ art─▒rmak,

 11. Ki┼čisel Verilerin Korunmas─▒ Kanunu da dahil, tüm ilgili kanun ve yönetmeliklere uymak.

4. Ki┼čisel Verilerinizi nas─▒l payla┼č─▒yoruz?

Ki┼čisel Verilerinizi hizmet sa─člay─▒c─▒lar─▒ ve ba┼čkalar─▒yla a┼ča─č─▒da belirtilen ┼čekillerde ve durumlarda payla┼čabiliriz (veya di─čer bir ┼čekilde bu bilgilere eri┼čmelerine izin verebiliriz):

4.1. Üçüncü Taraf Hizmet Sa─člay─▒c─▒lar─▒: ETSETRA.COM, sa─člad─▒klar─▒ hizmet ve çözümlerimizi tamamlayan, kolayla┼čt─▒ran ve destekleyen çe┼čitli seçkin hizmet sa─člay─▒c─▒lar─▒yla i┼č birli─či yapmaktad─▒r. Bu hizmetler ve çözümler aras─▒nda bar─▒nd─▒rma (hosting) ve sunucu ortak yerle┼čim hizmetleri, ileti┼čim ve içerik da─č─▒t─▒m a─člar─▒ (CDN), veri güvenli─či ve siber güvenlik hizmetleri, faturaland─▒rma ve ödeme i┼čleme hizmetleri, etki alan─▒ ad─▒ tescil i┼člemleri, doland─▒r─▒c─▒l─▒─č─▒ alg─▒lama ve önleme hizmetleri, web analizi, e-posta da─č─▒t─▒m ve izleme hizmetleri, oturum kay─▒t ve uzaktan eri┼čim hizmetleri, performans ölçümü, veri optimizasyonu ve pazarlama hizmetleri, içerik sa─člay─▒c─▒lar─▒ ve hukuk ve mali dan─▒┼čmanlar─▒m─▒z (topluca, "Üçüncü Taraf Hizmet Sa─člay─▒c─▒/Sa─člay─▒c─▒lar─▒") bulunmaktad─▒r.

ETSETRA.COM bir i┼č amac─▒ do─črultusunda a┼ča─č─▒da belirtilen kategorilerdeki Ki┼čisel Verileri, Üçüncü Taraf Hizmet Sa─člay─▒c─▒lar─▒ ile payla┼čabilir:

 • Ad ve soyad─▒, di─čer ad, posta adresi, benzersiz ki┼čisel tan─▒mlay─▒c─▒, çevrimiçi tan─▒mlay─▒c─▒, internet protokol adresi, e-posta adresi, hesap ad─▒ da dâhil bir gerçek ki┼čiyi belirleyen veriler veya bir gerçek ki┼čiyi belirleyen di─čer benzer veriler

 • Ticari Ki┼čisel Veriler, örne─čin sat─▒n al─▒nan, temin edilen veya sat─▒n al─▒nmas─▒ dü┼čünülen ürün ve hizmetlere ili┼čkin Ki┼čisel Veriler

4.2. Yasalar─▒n Uygulanmas─▒, Yasal Talepler ve Görevler: ETSETRA.COM, mahkeme celbi, yasal i┼člemler, arama izni veya mahkeme emri gibi yasal bir talep uyar─▒nca veya varsa mevcut yasalara uygun olarak bu Gizlilik Politikas─▒nda aç─▒klanan Ki┼čisel Bilgilerinizin herhangi bir kategorisini, yasalar─▒n bunu gerektirdi─čine kanaat getirdi─čimiz takdirde size bildirimde bulunarak veya bulunmayarak if┼ča edebilir veya ba┼čka bir ┼čekilde bunlara eri┼čime izin verebilir.

4.3. Haklar─▒n ve Güvenli─čin Korunmas─▒: ETSETRA.COM, Gizlilik Politikas─▒nda tan─▒mlanan Ki┼čisel Bilgilerinizin herhangi bir kategorisini, ETSETRA.COM'n─▒n, herhangi bir Kullan─▒c─▒m─▒z─▒n, Kullan─▒c─▒lar─▒m─▒z─▒n kullan─▒c─▒lar─▒n─▒n veya herhangi bir kamu üyesinin haklar─▒n─▒, mülkiyet veya ki┼čisel güvenli─čini koruyaca─č─▒na kanaat getirmi┼čsek, size bildirim yapmadan veya bildirim yaparak payla┼čabilir.

4.4. ETSETRA.COM’ya Ba─čl─▒ Kurulu┼člar─▒ ve Ba─čl─▒ ┼×irketleri: Ki┼čisel Bilgilerinizi, bu Gizlilik Politikas─▒nda aç─▒klanan amaçlar do─črultusunda ┼čirketler ailemiz içinde dahili olarak payla┼čabiliriz. Ki┼čisel Bilgileriniz, Türkiye Cumhuriyeti ve Birle┼čik Krall─▒k'taki ETSETRA.COM yan kurulu┼člar─▒ ve ba─čl─▒ ┼čirketleri taraf─▒ndan, ETSETRA.COM'n─▒n bu bölgelerin d─▒┼č─▒nda bulunan yan kurulu┼člar─▒yla payla┼č─▒lmas─▒ yaln─▒zca, ilgili Standart Sözle┼čme Maddeleri gibi onaylanm─▒┼č bir aktar─▒m mekanizmas─▒ kapsam─▒nda gerçekle┼čecektir.

4.5. Kurumsal kontrolde bir de─či┼čiklikle ili┼čkili olarak: Ayr─▒ca, ETSETRA.COM veya ba─čl─▒ kurulu┼člar─▒ndan herhangi biri, birle┼čme, devralma veya varl─▒klar─▒n─▒n tamam─▒n─▒n sat─▒n al─▒nmas─▒ dahil olmak üzere herhangi bir kontrol de─či┼čikli─či ya┼čad─▒─č─▒nda, Ki┼čisel Bilgileriniz bu tür bir olaya dahil olan taraflarla payla┼č─▒labilir.

4.6. Ek Talimatlar─▒n─▒z Üzerine: ETSETRA.COM Hizmetleri, ETSETRA.COM Web Sitesi (ETSETRA.COM Uygulama Pazar─▒ dahil) arac─▒l─▒─č─▒yla size sunulan üçüncü taraf uygulamalar─▒ ve widget'lar, e-ticaret ödeme sa─člay─▒c─▒lar─▒, web sitenizi geli┼čtirmenize yard─▒mc─▒ olabilecek üçüncü taraf tasar─▒mc─▒lar gibi, ancak bunlarla s─▒n─▒rl─▒ olmamak üzere çe┼čitli üçüncü taraf hizmetleri, ürünleri ve araçlar─▒ ("Üçüncü Taraf Hizmetleri") kullanman─▒za ve temin etmenize olanak tan─▒r. Bu tür Üçüncü Taraf Hizmetlerle etkile┼čime geçerseniz, bu hizmetler web veya mobil siteleriniz arac─▒l─▒─č─▒yla toplanan Nihai Kullan─▒c─▒lar─▒n Ki┼čisel Bilgilerine eri┼čebilir ve bunlar─▒ i┼čleyebilirler.

a) Çerçeveli Sayfalar: ETSETRA.COM Hizmetleri, Üçüncü Taraf Hizmetlerine veya di─čer taraflara ("Çerçeveler") içerik sunmak için sayfa çerçeveleme teknikleri gibi yöntemlerle Üçüncü Taraf Hizmetlerini do─črudan web veya mobil sitelerinize entegre etmenizi sa─člayabilir. Bu durumlarda, Üçüncü Taraf Hizmetleri Nihai Kullan─▒c─▒lardan Ki┼čisel Bilgiler toplayabilir.

b) Geli┼čtiriciler: Üçüncü taraf geli┼čtiricilerin ("Üçüncü Taraf Geli┼čtirici(ler)"), web veya mobil sitelerinize entegre edebilece─činiz ETSETRA.COM Uygulama Pazar─▒ ("Üçüncü Taraf Uygulama(lar)") arac─▒l─▒─č─▒yla kendi uygulamalar─▒n─▒ geli┼čtirmelerine ve Kullan─▒c─▒lara sunmalar─▒na izin veriyoruz. Her bir Üçüncü Taraf Geli┼čtirici, di─čer hususlar─▒n yan─▒ s─▒ra, söz konusu geli┼čtiricilerin sizin ve/veya Nihai Kullan─▒c─▒lar─▒n kendilerine sa─člad─▒─č─▒ Ki┼čisel Bilgilere eri┼čme, bunlar─▒ saklama, payla┼čma ve kullanma yöntemlerini k─▒s─▒tlayan ETSETRA.COM Uygulama Pazar─▒ ─░┼č Orta─č─▒ Sözle┼čmesine tabidir.

c) Sosyal Medya Özellikleri: ETSETRA.COM Hizmetleri, belirli Sosyal Medya özelliklerini, widget'lar─▒n─▒ ve "Facebook Connect" veya "Google Sign-in" gibi tek oturum açma özelliklerini ("Sosyal Medya Özellikleri") web veya mobil sitelerinize entegre etmenizi sa─člayabilir. Bu Sosyal Medya Özellikleri, Nihai Kullan─▒c─▒lardan ad, takma ad, benzersiz ki┼čisel tan─▒mlay─▒c─▒, çevrimiçi tan─▒mlay─▒c─▒, internet protokol adresi, e-posta adresi veya di─čer benzer tan─▒mlay─▒c─▒lar dahil olmak üzere tan─▒mlay─▒c─▒lar gibi belirli Ki┼čisel Bilgileri toplayabilir. Sosyal Medya Özellikleri ya üçüncü bir tarafça ya da do─črudan Hizmetlerimizde bar─▒nd─▒r─▒lmaktad─▒r.

4.7 Bölümünde yukar─▒da listelenen örneklerde, ETSETRA.COM'n─▒n yaln─▒zca do─črudan ve kendi takdirinize ba─čl─▒ olarak etkile┼čimde bulundu─čunuz Üçüncü Taraf Hizmetlerinin (Üçüncü Taraf Geli┼čtiriciler, Üçüncü Taraf Uygulamalar─▒ ve Sosyal Medya Özellikleri dahil ancak bunlarla s─▒n─▒rl─▒ olmamak üzere) hizmetlerini sat─▒n alman─▒za olanak tan─▒yan bir arac─▒ platform olarak hareket etti─čini lütfen unutmay─▒n. Bu ba─člamda, ETSETRA.COM sizin ad─▒n─▒za Üçüncü ┼×ah─▒s Hizmetlerine bilgi if┼ča eden bir hizmet sa─člay─▒c─▒ olarak hareket eder. ETSETRA.COM, Kullan─▒c─▒lar─▒n─▒z─▒n Ki┼čisel Bilgilerini yaln─▒zca sizin talimat─▒n─▒z veya izniniz üzerine Üçüncü Taraf Hizmetlerle payla┼čacakt─▒r ve söz konusu Ki┼čisel Bilgilerin bu tür Üçüncü Taraf Hizmetler taraf─▒ndan i┼členmesinden hiçbir ┼čekilde sorumlu de─čildir ve olmayacakt─▒r.

ETSETRA.COM, herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmetinin eylemlerini veya politikalar─▒n─▒ kontrol etmez ve bunlardan sorumlu de─čildir ve herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmetini kullanman─▒z─▒n riski size aittir. Bir Üçüncü Taraf Hizmetine e┼člik eden tüm gizlilik politikalar─▒n─▒ incelemenizi ve hizmetlerini yüklemeye ve/veya kullanmaya karar vermeden önce ihtiyaç duyabilece─činiz aç─▒klamalar─▒ söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetinden istemenizi öneririz.

5. Nihai Kullan─▒c─▒lar─▒n Ki┼čisel Verileri

ETSETRA.COM, Nihai Kullan─▒c─▒lar─▒n belirli Ki┼čisel Verilerini ("Nihai Kullan─▒c─▒lar─▒n Verileri") yaln─▒zca Kullan─▒c─▒lar─▒m─▒z ad─▒na ve Kullan─▒c─▒lar─▒m─▒z─▒n talimat─▒yla toplayabilir, saklayabilir ve i┼čleyebilir. Örne─čin Kullan─▒c─▒lar─▒m─▒z─▒n her biri, Gmail gibi üçüncü taraf hizmetlerinden ki┼čilerini içe aktarabilir veya kendi Kullan─▒c─▒ Sitesi vas─▒tas─▒yla ki┼čileri di─čer bir ┼čekilde toplayabilir ve yönetebilir. Bunun üzerine bu ki┼čiler Kullan─▒c─▒ ad─▒na ETSETRA.COM taraf─▒ndan saklan─▒r.

Bu amaçlar do─črultusunda, ETSETRA.COM Nihai Kullan─▒c─▒lar─▒n Verileri için "Veri Sorumlusu" de─čil de "Veri ─░┼čleyen" hizmetini görmektedir ve addedilecektir (büyük harfle ba┼člayan bu her iki terimin de Ki┼čisel Verilerin Korunmas─▒ Kanununda ve Avrupa Birli─či Genel Veri Koruma Yönetmeli─činde (“GDPR”) tan─▒mland─▒─č─▒ üzere).

Bu Kullan─▒c─▒ Sitelerinin sorumlusu olan ve bu Kullan─▒c─▒ Sitelerini i┼čleten Kullan─▒c─▒lar, Nihai Kullan─▒c─▒lar─▒n Verilerinin "Veri Sorumlusu" addedilecektir ve ilgili tüm yetki alanlar─▒ndaki tüm gizlilik ve veri koruma kanunlar─▒ ve Ki┼čisel Verilerin Korunmas─▒ Kanunu da dahil, Nihai Kullan─▒c─▒lar─▒n Verilerinin toplanmas─▒ ve sorumlulu─ču konusunda tüm ilgili kanun ve yönetmeliklere uymakla yükümlüdür.

Nihai Kullan─▒c─▒lar─▒n Ki┼čisel Verilerinin güvenli─či, bütünlü─čü, yetkili kullan─▒m─▒ ve bu Ki┼čisel Verilerin toplanmas─▒ ve kullan─▒lmas─▒ için gereken aç─▒k r─▒za ve izinlerin al─▒nmas─▒, ilgili ki┼či haklar─▒n─▒n aç─▒klanmas─▒ ve adil i┼čleme bildirimlerinin yap─▒lmas─▒ sizin sorumlulu─čunuzdad─▒r.

ETSETRA.COM Kullan─▒c─▒lara ve Nihai Kullan─▒c─▒lara hukuki dan─▒┼čmanl─▒k sa─člayamaz, ancak tüm Kullan─▒c─▒lar─▒n kendi Kullan─▒c─▒ Sitelerinde Ki┼čisel Verilerin Korunmas─▒ Kanunu ve/veya di─čer ilgili kanunlar ve yönetmelikler uyar─▒nca aç─▒k ve kapsaml─▒ gizlilik politikalar─▒ yay─▒nlamalar─▒ ve bulundurmalar─▒n─▒, tüm Nihai Kullan─▒c─▒lar─▒n bu politikalar─▒ dikkatle okumalar─▒n─▒, anlad─▒klar─▒ndan emin olmalar─▒n─▒ ve Ki┼čisel Verilerin Korunmas─▒ Kanununda ve/veya di─čer ilgili kanunlarda zorunlu k─▒l─▒nan ölçüde aç─▒k r─▒zalar─▒n─▒ vermelerini önerir.

Nihai Kullan─▒c─▒lar─▒n Ki┼čisel Verilerinin ETSETRA.COM taraf─▒ndan nas─▒l ele al─▒nd─▒─č─▒ konusunda daha fazla bilgi için (ki bu bilgiler Nihai Kullan─▒c─▒lara sa─člad─▒─č─▒n─▒z belirli bildirimler ve/veya Nihai Kullan─▒c─▒lardan ald─▒─č─▒n─▒z aç─▒k r─▒zalar için önemli olabilir), 4., 11. ve 12. Bölümlere bakabilirsiniz.

E─čer Kullan─▒c─▒lar─▒m─▒zdan herhangi birinin bir ziyaretçisi, kullan─▒c─▒s─▒ veya mü┼čterisi iseniz, lütfen bu paragraf─▒ okuyun: ETSETRA.COM'n─▒n Ki┼čisel Verilerini i┼čledi─či Nihai Kullan─▒c─▒larla do─črudan hiçbir ili┼čkisi bulunmamaktad─▒r. E─čer Kullan─▒c─▒lar─▒m─▒zdan herhangi birinin ziyaretçisi, kullan─▒c─▒s─▒ veya mü┼čterisi iseniz ve Ki┼čisel Verilerinize ili┼čkin herhangi bir talepte bulunmak veya soru sormak isterseniz, lütfen ilgili Kullan─▒c─▒/Kullan─▒c─▒lar ile do─črudan temasa geçin. Örne─čin, ETSETRA.COM taraf─▒ndan Kullan─▒c─▒lar─▒ ad─▒na i┼členen hatal─▒ Ki┼čisel Verilere eri┼čmek, bu Ki┼čisel Verileri düzeltmek, de─či┼čtirmek veya silmek isterseniz, lütfen talebinizi (bu verilerin "Veri Sorumlusu" olan) ilgili Kullan─▒c─▒ya yöneltin. E─čer Kullan─▒c─▒lar─▒m─▒z taraf─▒ndan ETSETRA.COM'n─▒n Nihai Kullan─▒c─▒lara ait herhangi bir Ki┼čisel Veriyi kald─▒rmas─▒ talep edilirse, bu tür talepleri öncelikle talebi do─črulad─▒ktan sonra vakitlice ve Ki┼čisel Verilerin Korunmas─▒ Kanunu ve/veya di─čer ilgili kanunlar uyar─▒nca yan─▒tlayaca─č─▒z (örne─čin GDPR uyar─▒nca otuz (30) gün içerisinde). Kullan─▒c─▒m─▒z taraf─▒ndan bize aksi yönde bir talimat verilmedikçe, Nihai Kullan─▒c─▒lar─▒n Verilerini a┼ča─č─▒da 11. Bölümde belirtilen süre boyunca muhafaza edece─čiz.

6. Çerezler ve di─čer üçüncü taraf teknolojilerinin kullan─▒m─▒

Biz ve Üçüncü Taraf Hizmet Sa─člay─▒c─▒lar─▒m─▒z Hizmetlerimizi sa─člayabilmek ve düzgün çal─▒┼čmalar─▒n─▒ sa─člamak, performans─▒m─▒z─▒ ve pazarlama faaliyetlerimizi incelemek ve deneyiminizi ki┼čiselle┼čtirmek için çerezler ve benzer di─čer teknolojileri ("Çerezler") kullan─▒yoruz.

Çerezleri nas─▒l kulland─▒─č─▒m─▒z ve çerezleri nas─▒l yönetebilece─činiz konusunda daha fazla bilgiyi ┼čurada bulabilirsiniz: Çerez politikas─▒.

Bir taray─▒c─▒ veya mobil uygulaman─▒n HTTP üst bilgisindeki "Beni ─░zleme" sinyaline yan─▒t olarak uygulamalar─▒m─▒z─▒ de─či┼čtirmedi─čimizi lütfen dikkate al─▒n─▒z, ancak taray─▒c─▒lar─▒n birço─ču çerezlerin kabul edilip edilmeyece─či ve çerezlerin nas─▒l kald─▒r─▒labilece─či de dahil olmak üzere çerezleri yönetmenize olanak verir. Taray─▒c─▒n─▒z─▒ bir çerez yerle┼čtirildi─činde sizi bilgilendirecek ┼čekilde ayarlayabilir veya taray─▒c─▒n─▒zda çerezleri engellemeyi seçebilirsiniz.

7. ETSETRA.COM taraf─▒ndan gönderilen iletiler

7.1. Promosyon ─░letileri:

Ki┼čisel Verilerinizi size ETSETRA.COM'dan veya ortaklar─▒m─▒zdan (ETSETRA.COM ad─▒na hareket eden) e-posta, SMS, platformumuzdaki bildirimler, pazarlama ça─čr─▒lar─▒ ve benzer ileti┼čim yollar─▒ ile size promosyon içerikleri ve iletileri göndermek için kullanabiliriz.

Bu tür promosyon iletileri ve ça─čr─▒lar almak istemedi─činiz takdirde, diledi─činiz zaman ETSETRA.COM'y─▒ bilgilendirebilir veya ald─▒─č─▒n─▒z promosyon iletileri içerisinde yer alan "abonelikten ç─▒k" veya DURDUR talimatlar─▒n─▒ izleyebilirsiniz.

7.2. Hizmet ve Faturaland─▒rma ─░letileri:

ETSETRA.COM ayr─▒ca Hizmetlerimize veya Hizmetlerimizi kullan─▒m─▒n─▒za ili┼čkin bilgileri size iletmek için de sizinle temas kurabilir. Örne─čin belirli bir Hizmete bak─▒m için geçici olarak ara verildi─či takdirde bu durumu size bildirmek, destek biletinizi veya e-postan─▒z─▒ yan─▒tlamak, güncel veya yak─▒nda ba┼člayacak abonelikleriniz için yakla┼čan veya gecikmi┼č ödemelere ili┼čkin hat─▒rlatmalar veya uyar─▒lar göndermek, Kullan─▒c─▒ Sitenize ili┼čkin uygunsuz kullan─▒m ┼čikâyetlerini iletmek veya sizi Hizmetlerimizdeki önemli de─či┼čiklikler konusunda bilgilendirmek için (kullanabilece─čimiz yollardan herhangi biriyle) size bir bildirim gönderebiliriz.

Bu tür iletileri her zaman alabilmeniz önemlidir. Bu nedenle, ETSETRA.COM Kullan─▒c─▒s─▒ olmaya son vermedikçe (bunu hesab─▒n─▒z─▒ devre d─▒┼č─▒ b─▒rakarak yapabilirsiniz) bu tür Hizmet ve Faturaland─▒rma ─░letilerini almama talebinde bulunamazs─▒n─▒z.

8. Ki┼čisel Verilerinize ili┼čkin haklar─▒n─▒z (─░lgili ki┼činin haklar─▒)

ETSETRA.COM, tüm ETSETRA.COM kullan─▒c─▒lar─▒n─▒n Ki┼čisel Bilgileri üzerinde kontrol sahibi olmas─▒n─▒n zorunlu oldu─čuna inanmaktad─▒r. Bu nedenle, ETSETRA.COM Hizmetlerini kullanma ┼čeklinize ba─čl─▒ olarak, Ki┼čisel Bilgilerinize eri┼čim talep etme, bir kopyas─▒n─▒ alma, güncelleme, de─či┼čtirme veya silme, belirli Ki┼čisel Bilgileri ba┼čka bir hizmete ta┼č─▒ma, Ki┼čisel Bilgilerinizin belirli kullan─▒mlar─▒n─▒ k─▒s─▒tlama veya bunlara itiraz etme (örne─čin, do─črudan pazarlama amaçlar─▒ için) hakk─▒na sahip olabilirsiniz. Dahas─▒, Ki┼čisel Bilgilerinizin i┼členmesi için onay─▒n─▒za ba─čl─▒ oldu─čumuzda (örne─čin do─črudan pazarlama için), onay─▒n─▒z─▒ istedi─činiz zaman geri çekebilirsiniz ve bu geri çekme i┼člemi o andan itibaren geçerli olacakt─▒r.

ETSETRA.COM bu haklardan herhangi birini kullanman─▒z durumunda sizden daha fazla ücret almayacak ve size ayn─▒ düzeyde hizmeti sunmaya devam edecektir.

Bir ETSETRA.COM kullan─▒c─▒s─▒ iseniz, Ki┼čisel Bilgilerinizin ço─čuna do─črudan hesab─▒n─▒z üzerinden veya ETSETRA.COM'n─▒n size sundu─ču online formlar arac─▒l─▒─č─▒yla eri┼čebilir ve bilgilerinizi düzeltebilirsiniz (a┼ča─č─▒da ayr─▒nt─▒l─▒ ┼čekilde aç─▒klanm─▒┼čt─▒r). Haklar─▒n─▒z─▒ ayr─▒ca talebinizi [email protected] adresine e-posta göndererek; veya mü┼čteri hizmetleri departman─▒m─▒zla ileti┼čime geçerek de kullanabilirsiniz. Haklar─▒n─▒z─▒ kullanma talebinizi ald─▒─č─▒m─▒zda, gizlili─činizi ve güvenli─činizi korumak amac─▒yla talebi yerine getirmeden önce kimli─činizi do─črulamak üzere baz─▒ ad─▒mlar atabiliriz.

Talebinizi yerine getirmeden önce, güvenlik amaçlar─▒ do─črultusunda ve kimli─činizi do─črulamak için sizden ek bilgiler isteyebiliriz. Ki┼čisel Verilerin Korunmas─▒ Kanununda ve/veya di─čer ilgili kanunlarda izin verilen durumlarda bu talepler için bir ücret alma hakk─▒m─▒z sakl─▒d─▒r (örne─čin, e─čer talebiniz gerekçesiz veya a┼č─▒r─▒ ise).

Ki┼čisel Verileri Koruma Kuruluna bulundu─čunuz yerdeki denetleyici makama ┼čikayette bulunma hakk─▒na sahipsiniz (ama yine de önce bizimle temasa geçmenizi öneririz).

ETSETRA.COM hesab─▒n─▒z─▒ kal─▒c─▒ olarak silerseniz tüm Ki┼čisel Verilerinizin ETSETRA.COM'n─▒n veritabanlar─▒ndan silinece─čini lütfen dikkate al─▒n─▒z. Bu i┼člemi tamamlarsan─▒z, ETSETRA.COM Hizmetlerinizden hiçbirini art─▒k kullanamazs─▒n─▒z. Hesab─▒n─▒z ve hesab─▒n─▒zdaki tüm veriler kal─▒c─▒ olarak kald─▒r─▒l─▒r; ETSETRA.COM ileride hesab─▒n─▒z─▒ geri yükleyemez ve verilerinizi geri getiremez. E─čer daha sonra destek kanallar─▒m─▒zla temasa geçerseniz, sistem hesab─▒n─▒z─▒ tan─▒yamaz ve destek temsilcileri silinen hesab─▒ bulamaz.

9. Sorular ve ┼×ikayetler

E─čer Ki┼čisel Verileri toplamam─▒z, kullanmam─▒z veya if┼čam─▒za ili┼čkin herhangi bir sorunuz veya kayg─▒n─▒z varsa ya da i┼čbu Gizlilik Politikas─▒n─▒ veya Ki┼čisel Verilerin Korunmas─▒ Kanununu ya da ilgili di─čer veri koruma kanunlar─▒n─▒ ihlal etti─čimize inan─▒yorsan─▒z, lütfen bizimle temasa geçin - irtibat bilgilerimiz i┼čbu Gizlilik Politikas─▒n─▒n sonunda belirtilmi┼čtir.

Veri Koruma Görevlileri ekibimiz ┼čikâyetinizi inceleyecek, bir ihlal olu┼čup olu┼čmad─▒─č─▒n─▒ ve varsa al─▒nacak önlemleri belirleyecektir. Gizlilik konusundaki tüm ┼čikâyetleri ciddiyetle ele al─▒yoruz ve ┼čikâyetinizi bir an önce ve Ki┼čisel Verilerin Korunmas─▒ Kanunu ve/veya di─čer ilgili kanunlar uyar─▒nca çözümlemek için her türlü makul çabay─▒ gösterece─čiz.

Diledi─činiz zaman Ki┼čisel Verileri Koruma Kuruluna veya bulundu─čunuz yerdeki denetleyici makama ┼čikâyette bulunabilirsiniz, ancak ┼čikâyetinizi çözümleyebilmemiz için önce bizimle temasa geçmenizi öneririz.

10. Veri Saklama

─░┼čbu Gizlilik Politikas─▒nda belirtildi─či üzere, Kullan─▒c─▒ Hesab─▒n─▒z aktif oldu─ču veya size Hizmetleri sa─člamak için gerekti─či sürece Ki┼čisel Verilerinizi (ve Nihai Kullan─▒c─▒lar─▒n Ki┼čisel Verilerini) saklayabiliriz.

Siz Kullan─▒c─▒ Hesab─▒n─▒z─▒ devre d─▒┼č─▒ b─▒rakt─▒ktan sonra ve/veya belirli Hizmetleri kullanmaya son verdikten sonra dahi, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için makul ölçüde gerektikçe, Kullan─▒c─▒lar─▒m─▒za veya Nihai Kullan─▒c─▒lara ili┼čkin anla┼čmazl─▒klar─▒ çözümlemek, doland─▒r─▒c─▒l─▒─č─▒ ve uygunsuz kullan─▒m─▒ önlemek, sözle┼čmelerimizi icra etmek ve/veya me┼čru ç─▒karlar─▒m─▒z─▒ korumak için Ki┼čisel Verilerinizi saklamaya devam edebiliriz.

Ki┼čisel Bilgiler için uygun saklama süresini belirlerken, bu tür verilerin miktar─▒n─▒, niteli─čini ve hassasiyetini, bu tür verilerin yetkisiz kullan─▒m─▒ndan veya if┼čas─▒ndan kaynaklanacak zarar riskini, bunlar─▒ i┼čleme amaçlar─▒m─▒z─▒ ve geçerli yasal gereklilikleri dikkate al─▒r─▒z.

11. Güvenlik

ETSETRA.COM, fiziksel, elektronik ve uygulamaya ili┼čkin tedbirler de dahil olmak üzere, bizimle payla┼čt─▒─č─▒n─▒z Ki┼čisel Verileri korumak için tasarlanm─▒┼č güvenlik tedbirleri alm─▒┼čt─▒r. Di─čerlerinin yan─▒nda, Hizmetlerimizin ço─ču alanlar─▒nda HTTPS güvenli eri┼čim sa─člamaktay─▒z; özel sat─▒n alma formlar─▒m─▒z vas─▒tas─▒yla hassas ödeme bilgilerinin iletilmesi (örne─čin kredi kart─▒ numaras─▒ gibi) endüstri standard─▒ndaki SSL/TLS ┼čifreli bir ba─člant─▒ ile korunmaktad─▒r. Ayr─▒ca sistemlerimizi muhtemel güvenlik aç─▒klar─▒ ve sald─▒r─▒lara kar┼č─▒ sürekli izlemekteyiz ve Hizmetlerimizin güvenli─čini ve Ziyaretçilerimiz ile Kullan─▒c─▒lar─▒m─▒z─▒n gizlili─činin korunmas─▒n─▒ daha da art─▒racak yeni yollar─▒n ve Üçüncü Taraf Hizmetlerinin sürekli aray─▒┼č─▒nday─▒z.

ETSETRA.COM taraf─▒ndan al─▒nan tüm önlemlere ve gösterilen tüm çabalara ra─čmen, Ki┼čisel Verilerinizin, Nihai Kullan─▒c─▒lar─▒n Ki┼čisel Verilerinin ve kar┼č─▒ya yükledi─činiz, yay─▒nlad─▒─č─▒n─▒z veya di─čer bir ┼čekilde ETSETRA.COM ya da bir ba┼čkas─▒ ile payla┼čt─▒─č─▒n─▒z tüm di─čer bilgilerin mutlak bir ┼čekilde korunaca─č─▒n─▒ ve güvende olaca─č─▒n─▒ garanti edemeyiz ve etmiyoruz. Kullan─▒c─▒ Hesab─▒n─▒z ve Kullan─▒c─▒ Siteniz için güçlü ┼čifreler koyman─▒z─▒ ve if┼ča edilmesinin sizin için önemli veya telafisi mümkün olmayan zararlara neden olabilece─čine inand─▒─č─▒n─▒z Ki┼čisel Verileri bize veya bir ba┼čkas─▒na sa─člamaktan kaç─▒nman─▒z─▒ ┼čiddetle öneririz.

12. Üçüncü Taraf Web Siteleri

Hizmetlerimiz ba┼čka web siteleri ve hizmetlere ba─člant─▒lar içerebilir. Bu web siteleri ve hizmetlerin gizlilik uygulamalar─▒ndan sorumlu de─čiliz. Hizmetlerimizi terk etti─činiz zaman dikkatli olman─▒z─▒ ve Ki┼čisel Verilerinizi sa─člamadan önce ziyaret etti─činiz her bir web sitesi ve hizmetin ve tüm web siteleri ve hizmetlerin gizlilik beyanlar─▒n─▒ okuman─▒z─▒ ┼čiddetle öneririz. ─░┼čbu Gizlilik Politikas─▒ ba─člant─▒ verilen bu tür üçüncü taraf web siteleri ve hizmetleri için geçerli de─čildir.

13. ETSETRA.COM ─░┼č Ba┼čvurular─▒

ETSETRA.COM, tüm nitelikli Ba┼čvuru Sahiplerinin https://www.ETSETRA.COM/career adresinde yay─▒nlanan aç─▒k pozisyonlardan herhangi birine, ileti┼čim bilgilerini ve özgeçmi┼člerini ve di─čer ilgili bilgileri Web Sitemizdeki ba┼čvuru formu arac─▒l─▒─č─▒yla bize göndererek ba┼čvurmalar─▒n─▒ memnuniyetle kar┼č─▒lar. ETSETRA.COM, bu verileri ─░┼č Ba┼čvurusu Sahipleri için Gizlilik Politikam─▒za uygun olarak ele alacakt─▒r.

14. ETSETRA.COM ─░leti┼čim Formlar─▒

ETSETRA.COM, t├╝m ziyaret├žilerini, ileti┼čim bilgilerini, ├Âzge├žmi┼člerini ve di─čer ilgili bilgileri https://www.ETSETRA.COM/contact adresinde yay─▒nlanan ileti┼čim formu arac─▒l─▒─č─▒yla bize g├Ândererek ba┼čvurmalar─▒n─▒ memnuniyetle kar┼č─▒lar. Bu verileri ziyaret├žiler i├žin Gizlilik Politikam─▒za uygun olarak ele al─▒r─▒z.

15. Herkese aç─▒k forumlar ve kullan─▒c─▒ içerikleri

Hizmetlerimiz herkese aç─▒k bloglar, topluluklar ve destek forumlar─▒ sunmaktad─▒r. Bu alanlarda sa─člad─▒─č─▒n─▒z tüm Ki┼čisel Verilerin bu alanlara eri┼čen ki┼čiler taraf─▒ndan okunabilece─či, toplanabilece─či ve kullan─▒labilece─čini lütfen unutmay─▒n. Ki┼čisel Verilerinizin bloglar─▒m─▒z, topluluklar─▒m─▒z veya forumlar─▒m─▒zdan kald─▒r─▒lmas─▒n─▒ talep etmek için bize buradan ula┼čabilirsiniz. Baz─▒ durumlarda, Ki┼čisel Verilerinizi bu alanlardan kald─▒rmam─▒z mümkün olmayabilir. Örne─čin, ilgili profilinize bir üçüncü taraf uygulamas─▒ ile giri┼č yapt─▒─č─▒n─▒zda (örne─čin Facebook sosyal eklenti uygulamas─▒) yorum yay─▒nlamak için de o uygulamay─▒ kullanm─▒┼čsan─▒z ve o platformda yay─▒nlad─▒─č─▒n─▒z Ki┼čisel Verilerin kald─▒r─▒lmas─▒n─▒ isterseniz, ilgili uygulamaya giri┼č yapmal─▒ veya ilgili uygulaman─▒n sa─člay─▒c─▒s─▒ ile temasa geçmelisiniz.

Her halükarda, herkese aç─▒k olmas─▒n─▒ istemedi─činiz Ki┼čisel Verileri (herhangi bir yolla) yay─▒nlamaman─▒z─▒ öneririz.

Herhangi bir kullan─▒c─▒ içeri─čini Kullan─▒c─▒ Hesab─▒n─▒za yükledi─činiz, Kullan─▒c─▒ Sitenizde yay─▒nlad─▒─č─▒n─▒z ve/veya herhangi bir Hizmetin kullan─▒m─▒ kapsam─▒nda di─čer bir ┼čekilde sa─člad─▒─č─▒n─▒z takdirde, bunun riski size aittir. Ki┼čisel Verilerinizi korumak için yeterli düzeyde güvenlik tedbirlerini alm─▒┼č durumday─▒z. Ancak, Kullan─▒c─▒ ─░çeriklerinize eri┼čebilen di─čer Kullan─▒c─▒lar─▒n veya halktan ki┼čilerin eylemlerini kontrol edemeyiz ve Kullan─▒c─▒ Sitenizde sizin veya bizim koymu┼č oldu─čumuz gizlilik ayarlar─▒n─▒n veya güvenlik tedbirlerinin (örne─čin, Kullan─▒c─▒ Sitenizdeki ┼čifre korumal─▒ alanlar da dâhil) a┼č─▒lmas─▒ndan sorumlu tutulamay─▒z. Sizin taraf─▒n─▒zdan veya bizim taraf─▒m─▒zdan kald─▒r─▒ld─▒ktan sonra dahi, herhangi bir üçüncü tarafça (Nihai Kullan─▒c─▒lardan herhangi biri de dâhil) kopyalanmas─▒ veya kaydedilmesi halinde, bir Kullan─▒c─▒ ─░çeri─činin kopyalar─▒n─▒n önbelle─če al─▒nm─▒┼č veya ar┼čivlenmi┼č sayfalarda görüntülenebilece─čini anl─▒yor ve kabul ediyorsunuz. Aç─▒kça belirtmek gerekirse, herkese aç─▒k olmas─▒n─▒ istemedi─činiz verileri kar┼č─▒ya yüklememenizi ve yay─▒nlamaman─▒z─▒ öneririz.

16. Güncellemeler ve yorum

─░┼čbu Gizlilik Politikas─▒n─▒ Ki┼čisel Verilerin Korunmas─▒ Kanunu ve/veya di─čer ilgili kanunlar uyar─▒nca ve Ki┼čisel Verileri toplama, kullanma ve saklama uygulamalar─▒m─▒zdaki de─či┼čiklikleri yans─▒tmak için güncelleyebiliriz. "Önemli" addetti─čimiz herhangi bir de─či┼čiklik yapt─▒─č─▒m─▒z takdirde (tamamen kendi iyi niyetli takdirimize ba─čl─▒ olarak), ilgili de─či┼čiklik yürürlü─če girmeden önce sizi bilgilendirece─čiz (Kullan─▒m Ko┼čullar─▒ Madde 13.3'te belirtilen bildirim yöntemlerinden birini kullanarak). Gizlilik Politikas─▒ güncellendi─či zaman, Ki┼čisel Verilerin Korunmas─▒ Kanununda ve/veya di─čer ilgili kanunlarda zorunlu k─▒l─▒nd─▒─č─▒ üzere, size bildirimde bulunacak, aç─▒k r─▒zan─▒z─▒ isteyecek ve/veya tüm di─čer yükümlülükleri yerine getirece─čiz. Gizlilik uygulamalar─▒m─▒z hakk─▒ndaki en yeni bilgiler için bu sayfay─▒ düzenli aral─▒klarla gözden geçirmenizi ┼čiddetle öneririz. Aksi belirtilmedikçe, en güncel Gizlilik Politikam─▒z, Web Sitemiz, ETSETRA.COM Uygulamalar─▒, Mobil Uygulamalar ve di─čer Hizmetler ba─člam─▒nda size ve Nihai Kullan─▒c─▒lara ait elimizdeki tüm veriler için geçerlidir.

─░┼čbu Gizlilik Politikas─▒ ─░ngilizce dilinde yaz─▒lm─▒┼čt─▒r ve size kolayl─▒k sa─člamak amac─▒yla ba┼čka dillere tercüme edilebilir. ETSETRA.COM Web Sitesindeki dil ayarlar─▒n─▒z─▒ de─či┼čtirmek suretiyle ba┼čka dillerdeki sürümlere eri┼čebilir ve bu sürümleri görüntüleyebilirsiniz. ─░┼čbu Gizlilik Politikas─▒n─▒n tercüme edilmi┼č (─░ngilizce olmayan) bir sürümü herhangi bir ┼čekilde ─░ngilizce sürümü ile çeli┼čti─či takdirde, ─░ngilizce sürümdeki hükümler geçerli olacakt─▒r.